Dane z rejestrów

Udostępnianie danych z Krajowego Zbioru Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cudzoziemców

 

Krajowy Zbiór Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (art. 449 ust. 1 ustawy  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 2020 r., poz. 35 z późn. zm.).

  • Katalog podmiotów, którym udostępnia się dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców wymieniony jest w art. 450 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  • Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców udostępnia się uprawnionym podmiotom na ich wniosek złożony na formularzu (art. 452 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).
  • Formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1049) określające nowy wzór formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.

W przypadku konieczności wypożyczenia oryginałów lub uzyskania kopii dokumentów z postępowań prowadzonych w sprawach cudzoziemców wystarczającym pozostaje skierowanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców standardowego pisma urzędowego ze wskazaniem podstawy prawnej i prowadzonego postępowania.

Przy sporządzaniu wniosku o udostępnienie danych w druku formularza należy zaznaczać wyłącznie ten zakres, który jest niezbędny w prowadzonym postępowaniu. Zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy
o cudzoziemcach dane udostępnia się uprawnionym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

Wypełnione i zatwierdzone przez upoważnioną osobę wnioski o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców można kierować do Wydziału Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców Biura Dyrektora Generalnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem:

  • ePUAP;
  • fax: 022 601 74 12 (MSWiA 72 174 12);
  • pocztą (także pocztą specjalną MSWiA): 02-699 Warszawa, ul. Taborowa 33.

Kontakt telefoniczny do sekretariatu: 022 601 56 39 (MSWiA 72 156 39).