1 czerwca 2015

Zmiany prawne

Pod pozycją 741 28 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający.

Przepisy zmieniające wprowadzają nowy wzór zaproszenia, które nie będzie wydawane jak dotychczas na blankietach, a będzie generowane z ewidencji zaproszeń prowadzonej w ramach krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w Systemie Pobyt.

Informacje o wydanych zaproszeniach udostępnione będą wprost z Systemu Pobyt wszystkim organom, które dotychczas posiadały tę wiedzę wyłącznie z przedstawionego przez cudzoziemca blankietu.

Weryfikacja zaproszenia będzie odbywała się zatem z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, co wpłynie na efektywność i szybkość procedur oraz uniemożliwi nadużycia związane z fałszowaniem dokumentów. Wprowadzone rozwiązanie ma również na celu ujednolicenie procedury wydawania zaproszenia z podobnymi dokumentami wydawanymi w pozostałych Państwach Członkowskich.

Przepisy zmieniające wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2015 r.