22 lipca 2015

Zmiana polskich przepisów prawnych o udzielaniu ochrony dla cudzoziemców

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi uchwalona przez Sejm 10 lipca 2015 roku ustawa została przesłana do Senatu, który ma 14 dni na zgłoszenie do niej ewentualnych poprawek.

 Ustawa  zawiera zmiany m.in. w zakresie przepisów dotyczących relokacji i przesiedleń. Celem powyższych zmian było umożliwienie relokacji nie tylko cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy w innym państwie członkowskim, ale i osób, które jedynie złożyły wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Tak ukształtowane przepisy dotyczące relokacji i przesiedleń umożliwią bardziej elastyczne podejście do powyższych procedur nie tylko w kontekście planowanej relokacji do Polski Syryjczyków i Erytrejczyków z Włoch i Grecji, czy też przesiedlenia uchodźców syryjskich przebywających w krajach sąsiadujących z Syrią, ale i umożliwią przystosowanie krajowych procedur na wypadek wprowadzenia stałego mechanizmu relokacji cudzoziemców wewnątrz UE.

Najważniejsze zmiany:

  • Definicja relokacji. Dotychczas mówiła ona jedynie o „cudzoziemcach objętych ochroną międzynarodową”, obecnie pojawiła się w niej także kategoria „cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej”. Nie zmieniła się jednak definicja przesiedlenia, co oznacza, iż wciąż powyższej procedurze mogą podlegać jedynie uchodźcy mandatoryjni, czyli cudzoziemcy uznani za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.
  • Zrezygnowano z obowiązku nadania statusu uchodźcy relokowanym lub przesiedlonym cudzoziemcom.
  • Zrezygnowano także z obowiązku organizacji misji selekcyjnej poza granicę RP.
  • Uchylono zapis zobowiązujący do wydanie decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcowi podlegającemu przesiedleniu lub relokacji w terminie 30 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Umożliwiono Szefowi Urzędu zwrócenie się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego jeszcze przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca.

Z przebiegiem procesu legislacyjnego i prac parlamentarnych, jak również tekstem ustawy przekazanej do Senatu można zapoznać się na naszej stronie BIP.