22 maja 2020

Wznowienie bezpośredniej obsługi klientów

Od 25 maja br. Urząd do Spraw Cudzoziemców przywraca bezpośrednią obsługę klientów przy ul. Taborowej 33 w Warszawie. Konieczne będzie przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii. Bezpośrednią obsługę w sprawach dotyczących cudzoziemców wznowiło również większość urzędów wojewódzkich.

Klienci będą obsługiwani z zachowaniem następujących zasad sanitarnych wynikających z obowiązującego w Polsce stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

 1. Przy wejściu do budynku każdej osobie zostanie zmierzona temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38°C) osoba nie zostanie obsłużona.
 2. Każda osoba ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, ewentualnie odzieży lub jej części.
 3. Każda osoba ma obowiązek nałożenia rękawiczek lub zdezynfekowania rąk (także rękawiczek, w których przyszła do urzędu).
 4. Osoby bez zakrytej twarzy oraz zdezynfekowanych rąk/rękawiczek nie zostaną obsłużone.
 5. W sali obsługi może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób. Liczba osób jest kontrolowana przez pracowników ochrony.
 6. Wszystkie osoby są obowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony.

Ponadto w dalszym ciągu sprawy można załatwiać telefonicznie pod numerem 22 601 75 75 lub przez e-maila.

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów dotycząca:

– pomocy socjalnej i opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową (okienko nr 1);

– obsługi kancelaryjnej z zakresu spraw prowadzonych wyłącznie przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (biuro podawcze – okienko nr 2) – uwaga: nie dotyczy postępowań prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Marszałkowska 3/5)[i];

– wydawania dokumentów dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową, pobierania odcisków linii papilarnych (okienko nr 3) – uwaga: wydawanie kart pobytu i genewskich dokumentów podróży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie mailowo: dpu.udsc@udsc.gov.pl lub telefonicznie: 22 6017528;

– zwrotu dokumentów podróży i wydawania kopii decyzji (okienko nr 4);

– wizyta w gabinecie lekarskim przy ul. Taborowej 33 jest możliwa wyłącznie po uprzednim ustaleniu wizyty pod numerem: 22 60 175 43.

Zapisy na przegląd akt administracyjnych pozostają wstrzymane do odwołania.

Bezpośrednią obsługę klientów wznowiło również większość wydziałów właściwych w sprawach cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. Uwaga – w poszczególnych urzędach mogą obowiązywać inne zasady obsługi.

Co do zasady przyjęcia klientów odbywają się jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny wizyty, co oznacza brak możliwości spontanicznego wejścia do urzędu. Obsługa jest także ograniczona do określonych kategorii spraw i czynności (np. odbioru kart pobytu, uzupełnienia braków formalnych po wezwaniu organu).

Jeśli zamierzasz udać się do urzędu wojewódzkiego w celu:

 • złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego w Polsce (zezwolenia na pobyt czasowy/ stały/ rezydenta długoterminowego UE)
 • złożenia wniosku w sprawie rejestracji pobytu obywatela UE lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, wydania karty pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
 • złożenia odcisków linii papilarnych lub uzupełnienia braków formalnych wniosku złożonego osobiście przed zawieszeniem bezpośredniej obsługi przez wojewodę
 • złożenia odcisków linii papilarnych lub uzupełnienia braków formalnych wniosku przesłanego pocztą przed zawieszeniem bezpośredniej obsługi przez wojewodę lub w czasie, gdy obsługa bezpośrednia nie była realizowana
 • odbioru decyzji wydanej przez wojewodę w sprawach legalizacji /rejestracji pobytu
 • odbioru zaproszenia, karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
 • zapoznania się z aktami sprawy
 • uzupełnienia materiału dowodowego
 • złożenia odwołania od decyzji wojewody
 • innym celu związanym z prowadzonym przed wojewodą postępowaniem w sprawie legalizacji pobytu

zapoznaj się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej danego urzędu:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Lubelski Urząd Wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki

Łódzki Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Urząd do Spraw Cudzoziemców nie udziela informacji o trybie pracy wydziałów właściwych w sprawach cudzoziemców w urzędach wojewódzkich i nie pośredniczy w umawianiu wizyt w urzędach wojewódzkich – o informacje w zakresie obsługi klienta należy zwracać się bezpośrednio do wojewody.

Czytaj także:

Epidemia koronawirusa


[i] W sprawach dotyczących legalizacji pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców przyjmuje poprzez swoje biuro podawcze wyłącznie cudzoziemców (także ich przedstawicieli lub pełnomocników), do których samodzielnie skierował wezwanie np. do uzupełnienia braków formalnych lub materiału dowodowego, oraz tych, którzy niezależnie od takiego wezwania chcieliby uzupełnić materiał dowodowy w postępowaniach prowadzonych przez UdSC.

Inne przypadki przyjęć klientów np. w związku z koniecznością przesłuchania strony, umawiane są z inicjatywy Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub umawiane jedynie w ściśle umotywowanych przypadkach (np. konieczności osobistego odbioru decyzji) – wyłącznie w sprawach prowadzonych przez UdSC.

Wezwania skierowane przez urzędy wojewódzkie, w tym m.in. przez Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie np. do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub uzupełnienia dokumentacji w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego, nie będą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców obsługiwane.

Urząd do Spraw Cudzoziemców nie wydaje także kart pobytu poza postępowaniami dotyczącymi udzielenia ochrony międzynarodowej.