16 kwietnia 2015

Wspólne szkolenie dotyczące stosowania nowej ustawy o cudzoziemcach

Urząd do Spraw Cudzoziemców, przy współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zorganizował 15 kwietnia wspólne szkolenie dla pracowników obu organów.

Szkolenie skierowano do pracowników, którzy zajmują się udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń pobytowych na terytorium Polski. Podstawowym celem było podniesienie poziomu merytorycznego wydawanych decyzji oraz usprawnienie prowadzenia  postępowań  dotyczących legalizacji pobytu poprzez wyjaśnienie zagadnień budzących największe wątpliwości.

Prelegenci, reprezentujący Urząd do Spraw Cudzoziemców, – pracownicy Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców – radca prawny p. Adam Pudło oraz główny specjalista p. Katarzyna Rowińska przedstawili  szczegółowe regulacje prawne  dotyczące zasad udzielania cudzoziemcom  zezwoleń pobytowych z uwagi na prowadzone w Polsce życie rodzinne oraz konieczność ochrony praw dziecka.