19 lutego 2020

Wizyta Szefa UdSC na Łotwie

Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z łotewskim Urzędem ds. Obywatelstwa i Migracji oraz wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania migracjami. W wizycie wziął udział Jarosław Szajner, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wraz ze współpracownikami.

Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania najważniejszych zadań realizowanych przez polski i łotewski urząd. Następnie dyskutowano o możliwościach wykorzystania funduszy europejskich w zakresie migracji. Istotnym elementem były także rozmowy na temat głównych priorytetów i wyzwań dotyczących problematyki cudzoziemskiej w Polsce i Łotwie oraz potencjalnych możliwości współpracy.

Ostatnim punktem była wizyta w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową „Mucenieki”. Była to okazja do dyskusji na temat łotewskich i polskich rozwiązań dotyczących systemu recepcyjnego i pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom w trakcie rozpatrywania wniosków uchodźczych.

Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji jest instytucją państwową pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej. Odpowiada za wydawanie dokumentów tożsamości i dokumentów podróży, prowadzenie rejestru ludności, wdrażanie polityki migracyjnej państwa, w tym rozwój i realizację polityki repatriacji i azylu.

Czytaj także:

IGC: spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla

Wiedeńska Konferencja Migracyjna

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów krajowych

Spotkanie Grupy Sterującej GDISC w Warszawie