17 czerwca 2021

Wizy dla obywateli Białorusi – nowy tryb rozpatrywania wniosków

Od 15 czerwca br. Minister Spraw Zagranicznych zyskał kompetencje do rozpatrywania wniosków o wydanie wiz złożonych w Republice Białorusi. Rozwiązanie ma służyć przede wszystkim odtworzeniu zdolności wydawania wiz, zmniejszonych na skutek ograniczenia liczebności personelu dyplomatyczno-konsularnego polskich placówek w tym państwie.

Wnioski wizowe, które będą podlegały rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych, powinny zostać złożone przez obywateli Białorusi lub innych cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium tego państwa w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) lub w polskich urzędach konsularnych na terytorium Białorusi. Wnioski złożone bezpośrednio do Ministra Spraw Zagranicznych będą podlegały zwrotowi z informacją o właściwym trybie złożenia wniosku.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami należy wyjaśnić, że wprowadzone regulacje prawne nie dają możliwości ubiegania się o wydanie wiz przez cudzoziemców przebywających na terytorium Polski, jak również nie ustanawiają nowego trybu przedłużania wiz.

Cudzoziemcy chcący przedłużyć swój pobyt ponad okres wynikający z posiadanej wizy powinni ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (więcej informacji można znaleźć TUTAJ) lub jedno z zezwoleń bezterminowych – zezwolenie na pobyt stały (więcej informacji można znaleźć TUTAJ) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (więcej informacji można znaleźć TUTAJ) pod warunkiem spełniania warunków ich udzielenia.

Rozporządzenie[i] wskazujące Białoruś jako państwo, w którym cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wiz podlegające rozpatrzeniu przez Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie znowelizowanych[ii] przepisów ustawy o cudzoziemcach[iii] weszło w życie 15 czerwca 2021 r.

Czytaj także:

Wzrasta liczba Białorusinów osiedlających się w Polsce

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Epidemia koronawirusa – przekraczanie granicy


[i] rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

[ii] ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159).

[iii] ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 z późn. zm.)