System Kontroli Dostępu

Nazwa bazy danych

 • SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Administrator danych…

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa, REGON 017315012 Dysponent zbioru: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • EKOTRADE sp. z .o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922)

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Kontrola ruchu osobowego w obszarze objętym systemem, rozliczalność czasu pracy.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Pracownicy, interesanci, goście Urzędu.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Imię i nazwisko, fotografia, nr kadrowy, nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w przypadku pracowników. Imię i nazwisko, nr dokumentu – w przypadku innych osób.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • W systemie informatycznym, wydruki z systemu informatycznego.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Uprawnieni pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców, uprawnione organy i służby.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy

 • nie dotyczy

Data dokonania wpisów

 • 24.01.2017 r.

Data aktualizacji wpisów

 • -/-/-/-

Zakres dokonanej zmiany

 • -/-/-/-

Data wpisania

 • 13.04.2017 r.

Data wykreślenia zbioru danych

 • -/-/-/-