Skorowidz spraw wpływających do Departamentu Legalizacji Pobytu

Dysponent zbioru

 • Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu

Nazwa zbioru danych

 • SKOROWIDZ SPRAW WPŁYWAJĄCYCH DO DEPARTAMENTU LEGALIZACJI POBYTU

Oznaczenie administratora danych, adres jego siedziby, NIP

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16, NIP 526-254-83-16

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, adres jego siedziby (art. 31a ustawy*)

 • Nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, adres jego siedziby (art. 31 ustawy*)

 • Nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Ustawa z dnia 30 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 z późn.zm.).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Pracownicy, cudzoziemcy.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Imię, nazwisko, data urodzenia, sygnatura i symbol sprawy, data wpływu, imię i nazwisko referenta sprawy.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • Nie są udostępniane.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Nie są przekazywane.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

 • Nie są przekazywane.

Data wpisu zbioru danych do rejestru

 • 26.06.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru

 • -/-/-/-

* ustawa z dnia 29 sierpnia 2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)