Skład Chronologiczny Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Dysponent zbioru

 • Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Nazwa zbioru danych

 • SKŁAD CHRONOLOGICZNY ELEKTRONICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Oznaczenie administratora danych, adres jego siedziby, NIP

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16, NIP 526-254-83-16

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, adres jego siedziby (art. 31a ustawy*)

 • Nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, adres jego siedziby (art. 31 ustawy*)

 • Nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);
  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Pracownicy, cudzoziemcy, interesanci.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, nr ewidencyjny PESEL, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego, posiadane obywatelstwo obce, informacja dot. uzyskania obywatelstwa polskiego, narodowość (w zależności od uznania wnioskodawcy), nazwisko rodowe matki, płeć, stan cywilny, seria i nr dokumentu podróży (rozumianego jako dokument uznany przez właściwy organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym), seria i nr polskiego dokumentu wydawanego cudzoziemcowi przez właściwy organ RP (tj. karta pobytu, polski dokument podróży cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca oraz seria i nr wizy w formie naklejki – wiza oznacza zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez właściwy organ RP lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących RP, uprawniające go do wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium RP w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych), nr referencyjny (EURODAC), seria i nr zezwolenia MRG, wizerunek twarzy, odciski palców, mandaty karne, orzeczenia wydane w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • Nie są udostępniane.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Nie są przekazywane.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

 • Nie są przekazywane.

Data wpisu zbioru danych do rejestru

 • 26.06.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru

 • -/-/-/-

* ustawa z dnia 29 sierpnia 2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)