Postępowania Uchodźcze

Dysponent zbioru

 • Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych

Nazwa zbioru danych

 • POSTĘPOWANIA UCHODŹCZE

Oznaczenie administratora danych, adres jego siedziby, NIP

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16, NIP 526-254-83-16

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, adres jego siedziby (art. 31a ustawy*)

 • Nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, adres jego siedziby (art. 31 ustawy*)

 • Nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 783).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Cudzoziemcy.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, seria i nr dowodu osobistego, posiadane obywatelstwo obce, nazwisko rodowe matki, płeć, stan cywilny, fotografia, dane daktyloskopijne, rysopis w tym znaki szczególne, stosunek do służby wojskowej, dane osobowe członków rodziny, oryginały/kopie dokumentów, seria i numer dokumentu podróży, adres poczty elektronicznej, nr telefonu miejsce pracy, zawód, wykształcenie, pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniowa, przynależność partyjna, przynależność związkowa, stan zdrowia, życie seksualne, skazania, mandaty karne, orzeczenia o ukaraniu, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Od osób, których dotyczą; z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • Nie są udostępniane.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Nie są przekazywane.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

 • Nie są przekazywane.

Data wpisu zbioru danych do rejestru

 • 26.06.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru

 • -/-/-/-

* ustawa z dnia 29 sierpnia 2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)