Nieodpłatna pomoc prawna

Nazwa bazy danych

 • NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Administrator danych…

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa, REGON 017315012 Dysponent zbioru: Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Rozdział 4a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Udzielanie uprawnionym cudzoziemcom pomocy prawnej.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Adwokat, radca prawny albo osoba o której mowa w art. 69 f ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej: cudzoziemcy uprawnieni do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Zawartość informacyjna zbioru danych obejmować będzie odnośnie cudzoziemca, który korzysta z nieodpłatnej pomocy prawnej: nazwiska, imiona, daty i miejsce urodzenia, posiadane obywatelstwo, adres zamieszkania lub pobytu, seria i numer dokumentu podróży.
  Odnośnie pełnomocnika: nazwiska i imiona, nazwy organizacji pozarządowych, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej/fundacji, numer konta bankowego, adres do doręczeń, adres mailowy, numer telefonu, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Dane cudzoziemca z akt prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Rady do Spraw Uchodźców, Krajowego Zbioru Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cudzoziemców, dokumentacji przekazywanej Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców przez pełnomocników świadczących nieodpłatną pomoc prawną uprawnionym cudzoziemcom; dane pochodzące z wniosków o wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, dane udostępniane przez Okręgowe Rady Adwokackie i Okręgowe Iżby Radców Prawnych.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • W formie tradycyjnej, w systemie teleinformatycznym.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców, pracownicy Rady do Spraw Uchodźców.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy

 • nie dotyczy

Data dokonania wpisów

 • 01.01.2016 r.

Data aktualizacji wpisów

 • 24.02.2017 r.

Zakres dokonanej zmiany

 • Rejestracja karty w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Data wpisania

 • 14.06.2016 r.

Data wykreślenia zbioru danych

 • -/-/-/-