Ewidencja zdeponowanych dokumentów podróży

Nazwa bazy danych

 • EWIDENCJA ZDEPONOWANYCH DOKUMENTÓW PODRÓŻY

Administrator danych…

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa, REGON 017315012Dysponent zbioru: Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1176 z późn. zm.).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Prowadzenie depozytu dokumentów podróży cudzoziemców.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Cudzoziemcy, wnioskujący do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy bądź innej formy międzynarodowej ochrony prawnej i deponujący w związku z wnioskiem swój paszport zagraniczny.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Nazwisko, imię, data urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Spisy przejmowania dokumentów podróży; pisma przy których następuje przekazanie dokumentów podróży; wprost z dokumentów podróży.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • Nie są udostępniane.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Nie są udostępniane.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy

 • Nie są przekazywane.

Data dokonania wpisów

 • -/-/-/-

Data aktualizacji wpisów

 • 24.02.2017 r.

Zakres dokonanej zmiany

 • Zmiana dysponenta zbioru.

Data wpisania

 • 22.06.2015 r.

Data wykreślenia zbioru danych

 • -/-/-/-