Ewidencja teczek Rady do Spraw Uchodźców

Dysponent zbioru

 • Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Nazwa zbioru danych

 • EWIDENCJA TECZEK RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW

Oznaczenie administratora danych, adres jego siedziby, NIP

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 16, NIP 526-254-83-16

Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, adres jego siedziby (art. 31a ustawy*)

 • Nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru, adres jego siedziby (art. 31 ustawy*)

 • Nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 123. poz. 698. Nr 171 poz. 106, z 2014 r. poz. 822).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Cudzoziemcy.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Nazwisko, imię, data urodzenia, imię ojca, kraj pochodzenia, nr osobowy w Systemie Pobyt.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • Nie są udostępniane.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Nie są przekazywane.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego

 • Nie są przekazywane.

Data wpisu zbioru danych do rejestru

 • 26.06.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru

 • -/-/-/-

* ustawa z dnia 29 sierpnia 2997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)