Ewidencja teczek Departamentu Postępowań Uchodźczych

Nazwa bazy danych

 • EWIDENCJA TECZEK DEPARTAMENTU POSTĘPOWAŃ UCHODŹCZYCH ORAZ RADY DO SPRAW UCHODŹCÓW

Administrator danych…

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16 00-564 Warszawa, REGON 017315012Dysponent zbioru: Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego

Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje.

Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania

 • nie występuje.

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 123. poz. 698. Nr 171 poz. 106, z 2014 r. poz. 822).Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1176 z późn. zm.).

Cel przetwarzania danych w zbiorze

 • Archiwizacja akt postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Postępowań Uchodźczych oraz akt odwoławczych, prowadzonych przez Radę do Spraw Uchodźców.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

 • Cudzoziemcy, wnioskujący do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy oraz składający do Rady do Spraw Uchodźców odwołanie od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – po zakończeniu postępowań.

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

 • Nazwisko, imię, data urodzenia, imię ojca, obywatelstwo, numer osoby w rejestrze Systemu Teleinformatycznym Pobyt.

Sposób zbierania danych do zbioru

 • Dane pobierane wprost z akt, w trakcie ich przejmowania z komórek organizacyjnych do Archiwum zakładowego.

Sposób udostępniania danych ze zbioru

 • W systemie teleinformatycznym.

Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 • Ewidencję udostępnia się pracownikom Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w pomieszczeniu Archiwum, dodatkowo na wybrane nie związane z archiwizacją stanowiska w Wydziale Archiwum i Ewidencji Cudzoziemców (jedno stanowisko) oraz w Departamencie Postępowań Uchodźczych (jedno stanowisko); informacje zawarte w rejestrze wykorzystywane są przez pracowników Archiwum w celach wskazanych w ustawie.

Informacja dot. ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 pkt 7 ustawy

 • nie dotyczy.

Data dokonania wpisów

 • 01.01.2009 r.

Data aktualizacji wpisów

 • 24.02.2017 r.

Zakres dokonanej zmiany

 • Zmiana dysponenta zbioru.

Data wpisania

 • 22.06.2015 r.

Data wykreślenia zbioru danych

 • -/-/-/-