Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej można składać do Urzędu do Spraw Cudzoziemców od 9 września 2021 roku.

 

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej?

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

W pierwszym przypadku ma do tego prawo każdy klient urzędu. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.

Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie obiektu (nazwa i adres) oraz bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

 1. Taborowa 33

02-699 Warszawa

 • złożyć w kancelarii urzędu w godzinach od 8.15 do 16.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności: dostepnosc@udsc.gov.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Zespół Koordynatorów do Spraw Dostępności w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

 

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd do Spraw Cudzoziemców nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

 

Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

 1. Taborowa 33

02-699 Warszawa

 • złożyć w kancelarii urzędu w godzinach od 8.15 do 16.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Koordynatora ds. dostępności: dostepnosc@udsc.gov.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Zespół Koordynatorów do Spraw Dostępności w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców.

 

Tryb odwoławczy

Gdy Urząd do Spraw Cudzoziemców nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.