Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce KIK/75

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

zd

Linki do stron internetowych Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Wartość projektu: 1 626 946 CHF
Wartość współfinansowania ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: 1 382 904 CHF

31 marca 2017 roku zakończono rzeczową realizację projektu.

Celem projektu było wspieranie zarządzania migracjami w Polsce poprzez budowanie kompetencji w zakresie zarządzania migracjami oraz wspieranie integracji migrantów. Projekt realizowany był w partnerstwie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Założenia projektu:
1. Szkolenia dotyczące migracji i rozwoju (w oparciu o istniejące moduły, które zostaną dostosowane do polskiej specyfiki). Celem tych szkoleń było poszerzenie kompetencji w zakresie zarządzania migracjami i wykorzystania potencjału rozwojowego migracji. Szkolenia zaadresowano do przedstawicieli organów centralnych i regionalnych. Ponadto, do grupy docelowej włączeni zostali przedstawiciele samorządów, które podjęły kroki w celu opracowania lokalnych systemowych działań integracyjnych.

2. Budowanie kompetencji organizacji zrzeszających imigrantów i/lub działających na ich rzecz, a także innych podmiotów oddziałujących na procesy migracyjne lub integrację imigrantów, w szczególności kwestii dotyczących praw człowieka w odniesieniu do migrantów, ułatwiania regularnej migracji i integracji, przeciwdziałania nieregularnej migracji i handlowi ludźmi, przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii, itp. Oprócz szkoleń pracowników ww. podmiotów, stworzono interaktywną mapę władz migracyjnych Polski z kontaktami do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urzędów wojewódzkich, Straży Granicznej, organizacji pozarządowych itp. na stronę internetową oraz w formie aplikacji na telefon, a także opracowano i wydrukowano informatory statystyczne w trzech wersjach językowych (polska, rosyjska, angielska), zawierające najbardziej popularne dane statystyczne dotyczące kwestii migracyjnych.

3. Wspieranie integracji migrantów:
a) budowanie Krajowej Platformy na rzecz Integracji – stała platforma współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi migrantów a polskimi instytucjami została utworzona w ramach projektu realizowanego przez IOM i MSWiA i skupia obecnie przedstawicieli różnych organizacji i instytucji z całego kraju. Stanowi forum do wymiany poglądów, dyskusji na temat pozytywnych i negatywnych czynników wpływających na integrację migrantów w Polsce i ich aktywny udział w społeczeństwie obywatelskim i dialogu międzykulturowym. W ramach projektu kontynuowano i rozszerzono działalność platformy.

b) budowanie kompetencji w zakresie zarządzania różnorodnością – przeprowadzono  szkolenia zwiększające kompetencje międzykulturowe pracowników instytucji i organizacji pracujących z migrantami. Ponadto, przeprowadzono konkurs na opracowanie pakietów scenariuszy lekcji szkolnych w zakresie aspektów praktycznych, kulturowych i prawnych migracji, mających na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat różnorodności świata i zjawisk w nim zachodzących ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu migracji oraz przeprowadzono w wybranych szkołach lekcje pokazowe i szkolenia dla nauczycieli w zakresie przeprowadzania ww. lekcji.

c) szkolenia orientacji kulturowej dla migrantów – szkolenia miały za zadanie wyposażenie migrantów w podstawową wiedzę i przyczynienie się do budowania postaw sprzyjających integracji. Metodologia szkoleń była oparta na aktywnym uczestnictwie migrantów. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli nie tylko okazje do uzyskania teoretycznej wiedzy o życiu w nowym kraju, ale także „doświadczenia”, odegrania różnych ról, rozwiązywania problemów i uczestnictwa w innych działaniach wymagających ich aktywnego zaangażowania. Program obejmował różne aspekty życia w Polsce, m.in. ogólne informacje o kraju, świadczenia dostępne dla migrantów, kwestie dotyczące mieszkania, zatrudnienia, edukacji, zdrowia, finansów, itp. Te informacje cały czas ą przeplatały się z kwestiami dotyczącymi norm i wartości społecznych oraz adaptacji kulturowej.

d) kampania PR na rzecz lepszego zrozumienia kwestii migracyjnych i promowania pozytywnego wizerunku migrantów i wkładu, jaki wnoszą w społeczeństwo przyjmujące. Została opracowana i wdrożona strategia PR na rzecz zwiększenia zrozumienia kwestii migracyjnych wśród ogółu społeczeństwa i przede wszystkim przedstawicieli mediów i środowisk opiniotwórczych.  Obejmowała między innymi takie działania jak organizacja spotkań tematycznych z dziennikarzami, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy w celu zebrania materiału, otwarte dyskusje eksperckie, artykuły sponsorowane w prasie/audycje radiowe i telewizyjne, blog z komentarzami do aktualnych wydarzeń dotyczących migracji, itp.