Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu UdSC w Białej Podlaskiej KIK/02

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

zd

Link do strony Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: http://www.programszwajcarski.gov.pl/

Aktualności

31 grudnia 2016 roku zakończono rzeczową realizację projektu “Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej”. Całkowity budżet projektu wyniósł 8 753 204,33 PLN, z czego wkład strony Szwajcarskiej  stanowiący 85% wartości stanowi 7 440 223,68 PLN.

Do końca 2015 r. zakończono budowę obiektu filtra.
Rozszerzenie infrastruktury medycznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców o budynek filtra ma na celu usprawnienie realizacji procedur epidemiologicznych, dzięki dostępności nowoczesnej placówki diagnostycznej, zapewniającej właściwą i skuteczną ochronę sanitarno-epidemiologiczną.
Budynek filtra epidemiologicznego o powierzchni użytkowej 775,97 m2 dysponuje zadaszonym  i wentylowanym podjazdem dla karetek, zapewniającym możliwość dekontaminacji pojazdów oraz strefami posiadającymi oddzielną wentylację nawiewno-wywiewną, z regulowanym podciśnieniem.
Ponadto obiekt został wyposażony w nowoczesną stację chemicznej dezynfekcji ścieków, która umożliwia skuteczne i całkowite utylizowanie nieczystości z całego budynku.

W 2016 r. zakończono zakup wyposażenia obiektu.

W ramach projektu zakupiono standardowe wyposażenie pomieszczeń oraz urządzenia medyczne, takie jak cyfrowy aparat rentgenowski, aparat EKG, analizatory parametrów medycznych, urządzenia do resuscytacji, a także pojazdy medyczne do przewozu osób niepełnosprawnych, agregat prądotwórczy i odpowiednie urządzenia informatyczne.
Zakupiono również specjalne oznaczenia graficzne w kilku językach, ułatwiające sprawne poruszanie się po budynku, dostosowane do potrzeb cudzoziemców stanowiących najliczniejszą grupę zgodnie z ostatnimi statystykami, tj. Rosjan, Ukraińców i Gruzinów.
Kolejnym elementem wyposażenia, stanowiącym nie tylko ułatwienie w korzystaniu z budynku, ale także zapewniającym warunki do zrealizowania różnorodnych działań informacyjno-edukacyjnych, będą zainstalowane w filtrze epidemiologicznym urządzenia multimedialne, m.in. kiosk informacyjny oraz zestaw monitorów multimedialnych. Za ich pomocą wyświetlane będą  komunikaty związane z opieką medyczną i działalnością filtra.
Powstanie filtra ma na celu przyczynić się również do osiągania długofalowych efektów poprzez promowanie odpowiednich praktyk z zakresu ochrony zdrowia, dlatego w ramach projektu zakupione zostały pakiety higieniczne, które mają podnieść świadomość Cudzoziemców dotyczącą chorób zakaźnych oraz pomóc im w uniknięciu zachorowania.
W ramach projektu dokonano również  zakupu zestawu namiotów medycznych, które mogą zostać wykorzystane w sytuacjach kryzysowych, ponieważ umożliwiają udzielenie wszystkich wymaganych świadczeń zdrowotnych w przypadku wzrostu liczby cudzoziemców ubiegających się udzielenie ochrony międzynarodowej.
Aby zapewnić odpowiednie warunki dla najmłodszych osób, starających się o ochronę międzynarodową oraz ich rodziców, w placówce, w segmencie pediatrycznym przygotowano kącik zabaw dla dzieci, gdzie znajdują się odpowiednie meble dziecięce, miejsce do przewijania dzieci oraz zabawki.
Dodatkowo w 2016 r. zorganizowano dla pracowników szkolenia dotyczące procedur związanych z bezpieczeństwem chorób zakaźnych i bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym. Ponadto zapewniono stały udział Konsultanta medycznego Urzędu, w celu współpracy z zatrudnionym personelem i odpowiedniego ukierunkowania i zachowania wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych.
W ramach projektu przeprowadzono również 2 wizyty studyjne w Szwajcarii, w których wzięli udział pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dzięki temu możliwe stało się poznanie standardów pracy w szwajcarskich ośrodkach, zapoznanie się z tamtejszym systemem przyjmowania cudzoziemców oraz zasadami udzielania świadczeń związanych z opieką medyczną. Podczas wyjazdów pracownicy UdSC odwiedzili następujące Instytucje: State Secretariat for Migration (SEM), Swiss Border Guard, Federal Office for Public Health (FOPH), Reception and Processing Centre (RPC), Reception and procedure centre Vallorbe, Procedure Centre Zurich, AOZ Centre Juch oraz Migration Office of the Canton Schwyz.
W ramach projektu zorganizowano szereg działań promocyjnych, takich jak organizacja konferencji, dystrybucja materiałów promocyjnych i ulotek o projekcie, wykonanie tablicy pamiątkowej, publikacja ogłoszenia prasowego oraz  przygotowanie broszur informacyjnych dla cudzoziemców korzystających z filtra epidemiologicznego.
Ostatnim etapem jest procedura wyboru operatora usług medycznych wykonywanych w filtrze.

Wydłużenie projektu 

W dn. 30.09.2015 r. podpisano aneks do Porozumienia w sprawie Realizacji Projektu, który wydłużył termin realizacji projektu do końca 2016 r.

Konferencja podsumowująca efekty wdrażania SPPW

W dn. 15.09.2015 r. przedstawiciele UdSC wzięli udział w konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów współfinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Spotkanie zorganizowała Instytucja Pośrednicząca dla programu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
W konferencji uczestniczyli ambasador Szwajcarii Andrej Motyl oraz dyrektor Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju Manuel Sager, wiceminister administracji i cyfryzacji Jurand Drop, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, a także przedstawiciele instytucji realizujących poszczególne projekty.
Spotkanie umożliwiło przedstawienie dotychczas osiągniętych w projektach rezultatów. Stanowiło także okazję do dokładniejszego zaprezentowania kilku realizowanych projektów, zarówno z obszaru rozwoju regionalnego, infrastruktury jak i ochrony granic. Także projekt KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego…” otrzymał możliwość zaprezentowania się podczas spotkania.
Więcej informacji na temat konferencji oraz przedstawione prezentacje zamieszczone zostały na stronie organizatora: http://cppc.gov.pl/konferencja-podsumowujaca-realizacje-szwajcarsko-polskiego-programu-wspolpracy/.

Wizyta studyjna w Szwajcarii

W ramach projektu, w dniach 7-9.06.2015 r. odbyła się wizyta studyjna do Szwajcarii, która umożliwiła zapoznanie się z działalnością instytucji zajmujących się uchodźcami w Szwajcarii: State Secretariat for Migration, Szwajcarskiej Straży Granicznej oraz Federalnego Biura ds. Zdrowia Publicznego.
Hasłem przewodnim wizyty była ochrona epidemiologiczna oraz opieka medyczna dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Szwajcarii. Tematyka spotkań zaplanowanych w ramach wyjazdu związana była z powstającym filtrem epidemiologicznym, który będzie stanowił jeden z elementów świadczeń medycznych dla cudzoziemców w naszym kraju.
Pobyt w Szwajcarii umożliwił także wizytę w ośrodku dla cudzoziemców w Bazylei – w Reception and Processing Centre. Tematem spotkania były procedury screeningu epidemiologicznego oraz dostępność usług medycznych.

Filtr_Bazylea

Wizyta przedstawicieli Biura SPPW

W dn. 10.03.2015 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców gościł w ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przedstawicieli Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wizyta miała na celu zapoznanie ze stopniem zaawansowania projektu KIK/02 „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. W wizycie, oprócz przedstawicieli Biura Szwajcarskiego, uczestniczyli także przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej dla Programu, tj. Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, oraz Krajowej Instytucji Koordynującej, czyli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Obecni byli także przedstawiciele Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wizyta rozpoczęła się prezentacją multimedialną poświęconą ośrodkowi dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej oraz realizowanemu Projektowi. Po prezentacji goście udali się na plac budowy, gdzie oprowadzeni przez kierownika budowy zapoznali się szczegółowo z powstającą inwestycją. Spotkanie stanowiło także dobrą okazję do poznania recepcyjnego ośrodka dla cudzoziemców prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców zarządzanego przez Straż Graniczną.

Etapy realizacji

W dn. 16.12.2013 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji, Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej wraz z dostawą cyfrowego zestawu RTG z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą P.W. Budomex z Białej Podlaskiej.
Od czasu podpisania umowy z wykonawcą przygotowano dokumentację projektową oraz technologiczną budynku, uzyskano szereg opinii oraz ekspertyz z zakresu funkcjonowania obiektu. Projekt inwestycji został złożony do akceptacji przez inspekcję sanitarną w województwie lubelskim, którą uzyskał 28.07.2014 r. Następnie wykonawca złożył do Prezydenta Miasta i Gminy Biała Podlaska wniosek o pozwolenie na budowę. W dn. 3.09.2014 r. pozwolenie na budowę zostało wydane pełnomocnikowi – firmie Budomex.
Po uprawomocnieniu decyzji nastąpiło przekazanie terenu budowy w dn. 15.10.2014 r. Uprawomocnienie pozwolenia na budowę umożliwiło rozpoczęcie budowy, która będzie kontynuowana do sierpnia 2015 r. Obecnie prace budowlane znajdują się etapie stanu surowego zamkniętego.
W trakcie realizacji projektu został również złożony o wniosek o zmianę w projekcie, który zakłada wykorzystanie powstałych w projekcie oszczędności na dodatkowy zakres wyposażenia, przeprowadzenie szkoleń z zakresu procedur bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz wizytę studyjną w instytucjach odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną osób ubiegających się o status uchodźcy w Szwajcarii.

O projekcie

Projekt „Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej” polega na utworzeniu filtra epidemiologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą. Umożliwi on wstępną weryfikację zdrowotną w zakresie klinicznym i epidemiologiczno-sanitarnym osób przekraczających wschodnią granicę Polski (np. Przejście Graniczne w Terespolu) i następnie zgłaszających się do procedury o nadanie statusu uchodźcy na terenie UE.

Wybudowany obiekt wpłynie na usprawnienie i unowocześnienie systemu kontroli medycznej cudzoziemców w działającym od września 2009 r. ośrodku w Białej Podlaskiej. Bezpośrednio, realizacja przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny – obejmie Białą Podlaską i okolice. Pośrednio natomiast, poprzez wyeliminowanie ryzyka epidemiologicznego, rezultaty projektu będą odczuwalne na poziomie całego regionu.

Poszczególne działania projektu obejmują: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, realizację budowy obiektu na podstawie dokumentacji projektowej wraz z instalacją cyfrowego zestawu RTG oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia medyczne.

Zarys projektu został złożony w grudniu 2008 r., natomiast Kompletna Propozycja Projektu została zaakceptowana przez stronę szwajcarską w październiku 2010 r. Porozumienie w sprawie Realizacji Projektu podpisano w dniu 30.05.2011 r. Wartość projektu wynosi 2 300 000 CHF, którą w 85% (tj. 1 955 000 CHF) stanowią środki Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a w 15% finansowanie budżetu państwa. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na koniec 2016 roku.

O SPPW

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej Szwajcarii dla dziesięciu państw europejskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. Program o wartości ponad 1 mld franków szwajcarskich przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF) dla Polski na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych  kraju i w obrębie UE. SPPW wspiera inicjatywy w ramach następujących priorytetów: bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform; środowisko i infrastruktura; wspieranie sektora prywatnego oraz rozwój społeczny i zasobów ludzkich.
Projekt KIK/02 realizowany przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wpisuje się w pierwszy priorytet SPPW – „Bezpieczeństwo, stabilność i wsparcie reform” – w zakresie środków ochrony granic.