Rozwijanie funkcjonalności systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego

FGZ logo

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt stanowił rozwinięcie i kontynuację zadania rozpoczętego w Programie Rocznym 2009, polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i uruchomieniu gruntownie zmodernizowanego krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (system Pobyt) oraz zadania „Przygotowanie, wdrożenie oraz uruchomienie w Polsce 2 Fazy mechanizmu komunikacyjnego VIS Mail” rozpoczętego w Programie Rocznym 2012. Celem działań była sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

Założenia projektu

 • Projekt obejmował realizację następujących podprojektów:
 • 1. Umożliwienie konsulom dostępu do danych dotyczących zaproszeń dla cudzoziemców wpisanych do ewidencji zaproszeń oraz wprowadzenie zmian w systemie Pobyt, wykorzystywanym przez Straż Graniczną i wojewodów w zakresie zaproszeń;
 • 2. Rozbudowa – o najnowsze wersje – posiadanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców licencji na oprogramowanie IBM wraz z udzieleniem wsparcia technicznego producenta do 31 grudnia 2016 r.;
 • 3. Rozszerzenie komunikacji pomiędzy Krajowym Systemem Konsultacyjnym, będącym narzędziem do przeprowadzania konsultacji w sprawach wizowych, a systemem Pobyt v.2.
 • Zasadniczym osiągniętym rezultatem projektu jest dostosowanie systemu Pobyt v. 2 do zmieniających się przepisów oraz rozszerzenie komunikacji Krajowego Systemu Konsultacyjnego z systemem Pobyt v. 2.
 • Zmodernizowana została funkcjonalność systemu Pobyt v. 2, umożliwiająca wydawanie cudzoziemcom zaproszeń, przy jednoczesnej rezygnacji z formy zaproszenia jako druku ścisłego zarachowania. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności możliwe było udostępnienie konsulom informacji o wydanych zaproszeniach poprzez komunikację systemu Wiza Konsul z odpowiednim rejestrem systemu Pobyt v. 2. Rozszerzona została komunikacja Krajowego Systemu Konsultacyjnego z systemem Pobyt v. 2 poprzez stworzenie modułu autentykacji oraz autoryzacji pomiędzy KSK, a systemem Pobyt v. 2. Realizacja projektu pozwoliła także na aktualizację oprogramowania IBM, zakupionego na potrzeby budowy i eksploatacji systemu Pobyt v.2, co pozwoli na efektywne, sprawne i prawidłowe działanie systemu Pobyt v. 2 do końca 2016 r.

Pozostałe informacje

 • Miejsce realizacji: obiekty Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 oraz ul. Taborowej 16 i 33 w Warszawie.
  Planowany czas realizacji: 01 lutego – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu w ramach Programu rocznego 2013: 2 167 506,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków  FGZ: 1 215 939,87 PLN