Szkolenie pilotażowe na potrzeby zespołów wsparcia EASO 1/6-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • Głównym celem projektu było wsparcie kadrowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office, EASO), poprzez przeszkolenie grupy pracowników administracji publicznej z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Czech, Słowacji, Węgier oraz Polski. Przeszkoleni eksperci zostali włączeni do bazy ekspertów EASO i mogą zostać oddelegowani do wsparcia zespołów państw członkowskich, których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod wyjątkowo dużą presją migracyjną.

  Przewidziane działania stanowią jednocześnie jedną z inicjatyw Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response Mechanism, MCRM), powołanego pod koniec 2016 r. przez ministrów spraw wewnętrznych w ramach V4. Wzmocnienie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej poprzez wsparcie państw członkowskich obciążonych napływem migrantów jest jednym z filarów działań MMK. Specjaliści UdSC od 2013 r. są oddelegowywani na misje wsparcia w krajach Europy Południowej.

Założenia projektu

 • W ramach projektu przewidziano przede wszystkim organizację tygodniowego szkolenia, poprzedzonego kursem na platformie e-learningowej EASO, a także organizacyjne przygotowanie ekspertów do ewentualnego wyjazdu oraz językowe wsparcie dla kolejnych kandydatów.

  W kwietniu 2018 r. odbyło się tygodniowe szkolenie, którego program został przygotowany
  w ścisłej współpracy z ekspertami EASO. Zakres szkolenia obejmował różnorodne aspekty dotyczące misji wsparcia w regionie Morza Śródziemnego, począwszy od specjalistycznej wiedzy w zakresie procedur o udzielenie ochrony międzynarodowej, skończywszy na kwestiach dotyczących bezpieczeństwa ekspertów oraz komunikacji międzykulturowej. Szeroko omówiono także sytuację w krajach będących pod dużą presją migracyjną oraz szczegółowo przedstawiono specyfikę głównych krajów pochodzenia migrantów. W szkoleniu wzięli udział urzędnicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czterech Urzędów Wojewódzkich oraz eksperci z pozostałych państw wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej.

  W ramach kompleksowego przygotowania ekspertów udających się na misję, przeprowadzono szczepienia ochronne oraz dokonano zakupu ekwipunku niezbędnego podczas wyjazdu.

  Dla ekspertów, którzy z uwagi na zbyt niski poziom kompetencji językowych nie zostali objęci szkoleniem pilotażowym, wiosną 2019 r. przeprowadzono intensywny kurs języka angielskiego. Po  jego zaliczeniu uczestnicy będą mogli być oddelegowani na misję lub zostaną przeszkoleni w przypadku, gdy po zakończeniu projektu pilotażowego odbędzie się kontynuacja szkoleń.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 października 2017 r. – 30 czerwca 2019 r.
  Całkowity budżet projektu: 251 570 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 188 667,50 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”

FAMI logotypy