Stworzenie koncepcji Migracyjnego Centrum Analitycznego 1/5-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • Celem projektu było stworzenie koncepcji Migracyjnego Centrum Analitycznego, dokumentu który stanowi punkt wyjścia do stworzenia przedmiotowego Centrum. Opracowanie i wdrożenie modelu wymiany informacji analitycznych, a następnie stworzenie Migracyjnego Centrum Analitycznego, jest jednym z działań zatwierdzonych 12 czerwca 2017 roku przez ministrów spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) w ramach planu działania Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny (Migration Crisis Response Mechanism, MCRM). Otwarcie Centrum stanowić będzie fundament do dalszej, zaawansowanej współpracy ww. państw w zakresie analiz migracyjnych.

  Wypracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum w zakresie m.in. właściwej struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej, metodologii i zasad współpracy wymagało analizy stanu obecnego oraz nawiązania współpracy na różnych szczeblach eksperckich. W tym celu zaplanowano szereg działań: m.in. dokonanie analizy posiadanych zasobów i możliwości infrastrukturalnych, powołanie zespołu zadaniowego, koordynującego prace zmierzające do opracowania koncepcji MCA, organizację szkoleń i spotkań eksperckich, zlecenie analizy odnośnie wymagań MCA oraz finalnie opracowanie koncepcji Migracyjnego Centrum Analitycznego.

  Głównym zadaniem samego MCA będzie sprawne dostarczanie analiz, raportów i statystyk niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Szefa Urzędu, jak i wymiany informacji w ramach Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego. Formuła Centrum obejmuje również sporządzanie ekspertyz i zlecanie na potrzeby MCA analiz zewnętrznych ekspertom współpracującym z Urzędem.

Założenia projektu

 • Zaplanowane elementy projektu (spotkania, szkolenia, analiza potrzeb IT, seminarium) miały na celu optymalizację potencjału analitycznego Centrum, umożliwienie dostosowania zasobów i metodyki do rosnących potrzeb w zakresie raportowania zjawisk migracyjnych oraz przygotowanie sieci współpracujących analityków (eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, urzędów wojewódzkich, Straży Granicznej oraz urzędów migracyjnych państw V4).Zrealizowane szkolenia:
  • 5 szkoleń dla pracowników Urzędu, Straży Granicznej i MSWiA z zakresu analizy danych i generowania raportów z Hurtowni Danych Cudzoziemiec, prowadzonych przez pracowników Wydziału Analiz i Statystyk Migracyjnych UdSC (przeszkolono 48 ekspertów);
  • 5 szkoleń dla członków zespołu zadaniowego, m.in. z zakresu statystycznych metod analizy danych oraz programów i narzędzi do analizy danych.

  W związku z koniecznością zidentyfikowania narzędzi i rozwiązań technologicznych, które umożliwią sprawne, bezpieczne i adekwatne do potrzeb planowanego MCA pozyskiwanie i wymianę danych statystycznych na potrzeby zainteresowanych podmiotów, zlecono analizę wymagań infrastrukturalnych planowanego Centrum (w tym np. niezbędne oprogramowanie, sprzęt, aplikacje) w kontekście obecnie posiadanych przez UdSC zasobów teleinformatycznych. W rezultacie działania powstał dokument zawierający wnioski i rekomendacje wynikające z dokonanej analizy. Przygotowana w ostatnim kwartale 2017 r. analiza stanowi rekomendację dla dalszych działań mających na celu stworzenie Migracyjnego Centrum Analitycznego.

  Spotkania eksperckie:

  • spotkanie robocze z analitykami reprezentującymi instytucje, które potencjalnie podejmą współpracę z Migracyjnym Centrum Analitycznym, w celu nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń i sugestii odnośnie funkcjonowania planowanego Centrum. W spotkaniu udział wzięły 24 osoby, m.in. przedstawiciele BBN, MSZ, ZUS, SG, MRPiPS, MSWiA, KGP, RCB, GUS oraz UdSC;
  • spotkanie robocze z potencjalnymi partnerami MCA spośród ośrodków badawczych w Polsce, w celu wymiany wiedzy eksperckiej w zakresie dokonywania analiz statystycznych;
  • spotkanie eksperckie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej w celu wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia jednostek analitycznych oraz opracowania rekomendacji odnośnie zasad dalszej współpracy w ramach MCA, zarówno na poziomie bilateralnym, jak również w ramach V4.

  Ostatnim działaniem w projekcie było zorganizowane w listopadzie 2018 r. seminarium, w którym wzięło udział blisko 80 przedstawicieli instytucji zainteresowanych współpracą w ramach Centrum. Spotkanie o charakterze międzynarodowym miało na celu podsumowanie działań zrealizowanych w projekcie oraz przedstawienie i rozpowszechnienie Koncepcji Migracyjnego Centrum Analitycznego.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 października 2017 r. – 31 grudnia 2018 r.
  Całkowity budżet projektu: 325 050,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: 243 787,50 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”

FAMI logotypy