Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku nr 3/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu wykonano remonty budynków w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku. Prace remontowe, których wykonanie zaplanowano w ramach projektu, były uzasadnione stanem infrastruktury ośrodka. Zakres prac został określony na podstawie koncepcji remontowej, która wynikała z rozpoznania technicznego oraz ekspertyzy technicznej poszczególnych obiektów na terenie placówki – oba dokumenty przygotowane zostały przez firmę zewnętrzną. Zarówno w ramach ekspertyzy, jak i rozpoznania potrzeb określono zakres niezbędnych prac.

  W ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania: wykonano remonty dwóch budynków mieszkalno-usługowych, dwóch budynków garażowo-magazynowych oraz zakupiono meble stanowiące wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych i świetlic edukacyjnych.

Założenia projektu

 1. Projekt miał na celu poprawę warunków pobytowych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz zmodernizowanie infrastruktury w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku. W efekcie realizacji działań przewidzianych w projekcie zwiększony został komfort pobytu cudzoziemców w ośrodku, co wpłynęło m.in. na zmniejszenie sytuacji konfliktowych związanych z jakością warunków zakwaterowania.

  Ponadto realizacja projektu pozwoliła na podwyższenie standardu ośrodka, co przełożyło się na lepszą ocenę obiektu przez samych cudzoziemców oraz zwiększyło komfort ich pobytu.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 lipca 2016 r. – 31 grudnia 2018 r.
  Całkowity budżet projektu: 1 639 400 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 229 550 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”