Usprawnienie identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami w procedurze o nadanie statusu uchodźcy (5/14/EFU)

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt zakładał opracowanie procedury identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami na podstawie badań psychologicznych. Grupę docelową badań stanowili cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP, co do których stan psychofizyczny wskazywał, że byli poddani przemocy fizycznej lub psychicznej i którzy we wniosku o nadanie statusu uchodźcy deklarowali powyższą okoliczność. Dodatkowo projekt zakładał przygotowanie i urządzenie odpowiedniego pomieszczenia w siedzibie Urzędu, które spełniałoby wymogi gabinetu psychologicznego, stwarzającego intymne warunki dla grup wrażliwych. Ponadto w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie wizyt studyjnych do placówek Straży Granicznej w Medyce, Hrebenne, Terespolu i Kuźnicy, które miały na celu stworzenie platformy do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz ujednolicenie standardów prowadzenia procedur azylowych.

Realizacja działań

 • W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
  Spotkania ze Strażą Graniczną w celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami już na etapie składania wniosku oraz stworzenie platformy do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz ujednolicenie standardów prowadzenia procedur azylowych.
  Dostosowanie pomieszczenia w Punkcie przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu przy ul. Taborowej, które spełnia wymogi gabinetu psychologicznego, stwarzającego intymne warunki dla grup wrażliwych. Po zakończeniu realizacji projektu pomieszczenie nadal jest wykorzystywane na rzecz cudzoziemców ze specjalnymi potrzebami;
  Przeprowadzenie badań przez zespół specjalistów z dziedziny psychologii, w wyniku których powstały opinie psychologiczne zgodne ze standardami protokołu stambulskiego, stanowiące materiał dowodowy w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy;
  Opracowanie procedury identyfikacji na podstawie przeprowadzonych badań. Po zakończeniu realizacji projektu procedura ta będzie stanowiła wytyczne dla osób prowadzących postępowanie oraz psychologów wobec cudzoziemców, co do których wystąpi podejrzenie, że są ofiarami przemocy. Dokonano również tłumaczenia procedury na j. angielski;
  Opracowanie projektu ulotek informacyjnych, zawierających m.in. informacje dotyczące procedury identyfikacji osób ze specjalnymi potrzebami. Ulotki zostały opracowane w kilku wersjach językowych, tj. rosyjskiej, ukraińskiej, gruzińskiej, angielskiej, francuskiej oraz wietnamskiej.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 września 2014 r. – 30 czerwca 2015 r.
  Całkowity budżet projektu: 370 466,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków EFU: 277 849,50 PLN