Szkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (4/11/2011/EFU).

Cel projektu:

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego przygotowania lingwistycznego i merytorycznego pracowników UdSC, zarówno wśród osób prowadzących postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, jak i wśród pracowników ośrodków dla cudzoziemców czy innych komórek UdSC mających styczność z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy, uczestniczących w spotkaniach międzynarodowych poświęconych tematyce ochrony międzynarodowej czy korzystających z obcojęzycznych źródeł mających podnieść kwalifikacje tych pracowników. W ramach projektu zorganizowano:
– szkolenia w zakresie języków, którymi najczęściej posługują się cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy, jak również w zakresie języków najczęściej używanych w opracowaniach naukowych i źródłach informacji na temat krajów pochodzenia oraz opracowaniach proceduralnych i logistycznych obejmujących zagadnienia ochrony międzynarodowej;
– szkolenia merytoryczne z zakresu kultur świata, interwencji kryzysowej oraz wypalenia zawodowego.