Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia 2017-2022 nr 2/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • Celem projektu jest zwiększenie zdolności pracowników DPU UdSC do zbierania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia.W ramach procedur prowadzonych przez Departament Postępowań Uchodźczych (DPU) UdSC, istnieje stałe, duże zapotrzebowanie na informacje o krajach pochodzenia. Informacje te są niezbędnym elementem w procedurach o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, a co najważniejsze, główna ich rola polega m.in. na weryfikacji treści składanych przez cudzoziemców oświadczeń. Ponadto, z uwagi na bardzo dynamiczne zmiany jakie w obecnym okresie dotyczą większości regionów znajdujących się w kręgu zainteresowania DPU, pracownicy, chcąc sprostać zadaniom gromadzenia, weryfikacji oraz przetwarzania, a docelowo udostępniania informacji o krajach pochodzenia, potrzebują coraz lepszych narzędzi oraz dostępu do najbardziej kompleksowych a przede wszystkim aktualnych źródeł.

Założenia projektu

 • Planowane w ramach projektu działania koncentrować się będą na zapewnieniu pracownikom DPU UdSC dostępu do aktualnych, rzetelnych i pochodzących z możliwie wielu źródeł informacji o krajach pochodzenia poprzez:- rozwój księgozbioru (w tym m.in. zakup nowych książek i multimediów);- organizację wspólnych misji badawczych do krajów pochodzenia cudzoziemców (będą w nich uczestniczyć pracownicy Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia (WIKP) wraz z pracownikami innych wydziałów Departamentu Postępowań Uchodźczych);- gromadzenie raportów i krótkich opracowań tematycznych zamawianych u ekspertów lub osób posiadających specjalistyczną wiedzę na temat krajów pochodzenia. WIKP planuje również działania polegające na zapewnieniu pracownikom DPU UdSC (i w pewnym stopniu także pracownikom komórek analogicznych do WIKP w innych państwach członkowskich UE) możliwie najdogodniejszego dostępu do gromadzonych i analizowanych przez WIKP informacji o krajach pochodzenia, w tym np. poprzez:

  – rozbudowę infrastruktury księgozbioru WIKP, m.in. zakup nowych regałów i innych pomocy bibliotecznych;

  – aktualizację oprogramowania i funkcjonalności obsługiwanego przez WIKP elektronicznego systemu informacji o krajach pochodzenia;

  – aktualizację funkcjonalności strony internetowej WIKP DPU UdSC;

  – tłumaczenie wybranych opracowań/informacji (np. wypracowywanych w ramach EASO lub dostępnych na COI Portalu lub w innych ogólnie uznanych za rzetelne bazach danych) na język polski oraz umieszczanie ich w obsługiwanym przez WIKP DPU UdSC elektronicznym systemie informacji o krajach pochodzenia;

  – tłumaczenie wybranych opracowań/informacji (np. z misji badawczych do krajów pochodzenia lub z innych opracowań WIKP lub też z zamawianych przez WIKP u ekspertów zewnętrznych raportów/analiz) na język angielski i umieszczanie ich w zarządzanym przez EASO COI Portalu;

  – publikację w formie wydruku – albumów ze zdjęciami z misji badawczych do krajów pochodzenia oraz – ewentualnie – innych opracowań powstałych w ramach projektu.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w lipcu 2017 r.

  Trwają prace nad realizacją działań projektowych zmierzających do realizacji celu projektowego jakim jest zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia. W związku z tym trwa przygotowywanie niezbędnych dokumentacji do wszczęcia zapytań ofertowych, bądź procedur przetargowych na działanie główne lub poboczne projektu. Większość zamówień publikowana jest na Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Nawiązywany jest również bieżący kontakt z Wykonawcami w celu realizacji usług.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2022 r.
  Całkowity budżet projektu: 2 028 595,40 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji: 1 521 446,55 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”