Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce

Informacje ogólne o projekcie

Celem projektu jest poprawa warunków pobytowych cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niemowląt i dzieci w wieku szkolnym oraz osób niepełnosprawnych, a także wyrównanie różnic wynikających z trudności w adaptacji dzieci cudzoziemców do nowego środowiska i przerw w edukacji, w tym poprzez m.in.:

  • dostosowanie infrastruktury (w tym wyposażenia) ośrodków do potrzeb dzieci, prowadzenie zajęć edukacyjno-adaptacyjnych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki,
  • rozszerzenie wsparcia dla cudzoziemców, którzy są w trakcie procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej i pozostają pod opieką Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (DPS UDSC). W ramach projektu przewiduje się zapewnienie szerszego dostępu do informacji i wsparcia kierowanego do cudzoziemców przebywających w ośrodkach oraz otrzymujących świadczenia pieniężne na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP;
  • zapewnianie nauki języka polskiego w celu adaptacji oraz wzrostu kompetencji realioznawczych cudzoziemców, poprzez realizację stworzonego w ramach projektu „Polski na dobry start” programu;
  • zapewnienie odpowiedniego wsparcia, którym będą objęte dzieci i młodzież w zakresie przygotowania językowego przed rozpoczęciem nauki w szkole, w  związku z wprowadzoną modyfikacją w systemie nauki języka polskiego dzieci cudzoziemskich zamieszkałych w ośrodkach dla cudzoziemców;
  • zapewnienie wsparcia technicznego na potrzeby realizacji obowiązku szkolnego poprzez wprowadzone nauczanie zdalne dzieci cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej;
  • stworzenie technicznych możliwości do prowadzenia zdalnych przesłuchań w procedurach dotyczących ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Założenia projektu

W ramach projektu zaplanowano realizację 6 działań:

1. Wsparcie materialne

– Zakup bonów na wyprawki i odzież – zrealizowane

– Zakup asortymentu edukacyjno-rekreacyjnego do 11 ośrodków – zrealizowane

– Zakup wyprawek edukacyjnych/bonów – zrealizowane

– Zakup sprzętu dla niepełnosprawnych i artykułów medyczno-higienicznych – w realizacji

– Zakup wyposażenia i sprzętu przeznaczonego dla osób z grup wrażliwych (np. materace rehabilitacyjne, piłki do ćwiczeń, poduszki ortopedyczne) – w realizacji

– Zakup artykułów dla grup docelowych (np. pieluchomajtki) – w realizacji

– Zakup bonów towarowych na zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych akcesoria edukacyjne – w realizacji

2. Wsparcie edukacyjne – zajęcia dla dzieci i młodzieży

– Realizacja wyjść kulturalno-rozrywkowych – zrezygnowano z działania ze względu na stan epidemii Covid-19.

– Realizacja dodatkowych atrakcji na terenie ośrodków – zrealizowane

– Realizacja zajęć świetlicowych dla dzieci w ośrodkach – zrealizowane

3. Wsparcie rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego małoletnich dzieci mieszkających w ośrodkach własnych UDSC

– Uruchomienie i prowadzenie zajęć edukacyjno-adaptacyjnych dla dzieci mieszkających w ośrodkach własnych Urzędu –  realizacja poddziałania wstrzymana

– Zapewnienie opieki psychologicznej w ośrodkach własnych UdSC – realizacja poddziałania wstrzymana.

– Konsultacje logopedyczne – realizacja poddziałania wstrzymana.

– Wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych i rekreacyjnych w ośrodkach – w realizacji

4. Doradztwo adaptacyjno-informacyjne

– Zakup kart SIM, słuchawek i tabletów dla asystentów – zrealizowane

– Wykonanie infografik na potrzeby ośrodków dla cudzoziemców – w realizacji

– Przeprowadzenie kursów orientacyjnych – w realizacji

5. Zwiększenie efektywności nauczania języka polskiego

– Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodkach dla cudzoziemców skierowane do dorosłych cudzoziemcóww realizacji

– Kursy języka polskiego jako obcego w ośrodkach dla cudzoziemców skierowane do dzieci, prowadzone w formie pomocy w odrabianiu lekcji i zajęć wyrównawczych – w realizacji

– Kursy języka polskiego jako obcego na terenie Warszawy skierowane do dorosłych cudzoziemców korzystających ze świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP – w realizacji

– Przeprowadzenie pilotażowych kursów przygotowawczo-wyrównawczych dla dzieci przez rozpoczęciem nauki w polskich placówkach edukacyjnych – w realizacji

6. Wsparcie możliwości nauki zdalnej dzieci cudzoziemców w ośrodkach własnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców

– Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby nauki zdalnej – zrealizowane

– Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji na program do systemu wideokonferencji – zrealizowane

– Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby nauki hybrydowej – w realizacji

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2022 r.
Całkowity budżet projektu: 10 423 618,00 PLN
Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 7 817 713,50 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”