Wsparcie logistyczne w zakresie udzielenia pomocy socjalnej II (1/12-2021/BK-FAMI)

Informacje ogólne o projekcie

Nowe pojazdy samochodowe wraz ze stacjami do ładowania do samochodów elektrycznych zostaną zakupione w celu usprawnienia transportu oraz zapewnienia dodatkowego wsparcia floty Departamentu Pomocy Socjalnej w zakresie:

  • zapewnienia transportu pojedynczych cudzoziemców oraz małych grup (np. samotnych matek z dziećmi) pomiędzy ośrodkami recepcyjnymi a pobytowymi,
  • wizytowania cudzoziemców zamieszkujących w mieszkaniach prywatnych – kontrola warunków socjalno-bytowych,
  • zapewnienia możliwości szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych z udziałem cudzoziemców – nagły przyjazd do ośrodka,
  • zwiększenia mobilności kierowników ośrodków/pracowników w zakresie kontaktu z placówkami edukacyjnymi, władzami samorządowymi, itp.,
  • pomocy w załatwieniu formalności administracyjnych, sądowych, itp.
  • zapewnienia zaopatrzenia niezbędnego do funkcjonowania ośrodków oraz realizacja lub nabywanie usług na rzecz cudzoziemców.

Realizacja projektu skutkować będzie usprawnieniem systemu azylu i recepcji w Polsce poprzez ulepszenie floty transportowej wykorzystywanej na rzecz przebywających w Polsce osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Zakup środków transportu przyczyni się do usprawnienia organizacji opieki socjalnej i zdrowotnej. Umożliwi również transport zaopatrzenia niezbędnego do funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców. Dostępność pojazdów umożliwi szybką reakcję na sytuacje nagłe i nieprzewidziane, pozostające w specyfice funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców.

Założenia projektu

Celem projektu jest ulepszenie systemu obsługi cudzoziemców i zapewnienia pomocy socjalnej na czas trwania procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wymianę części pojazdów i unowocześnienie wysłużonej kolumny transportowej pozostającej w dyspozycji pracowników ośrodków dla cudzoziemców.

Realizacja Działań

W lipcu 2021r. zostało podpisane Porozumienie Finansowe.

Planowana realizacja dostaw środków transportu to przełom 2021/2022r.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 czerwca 2021 r. – 28 luty 2022 r.

Całkowity budżet projektu: 970 200,00 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 727 650,00 PLN