Wizyty studyjne pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr 10/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • Projekt ma na celu zapewnienie bieżącego przepływu wiedzy, wymiany doświadczeń pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz innymi państwami europejskimi i pozaeuropejskimi, a także porównanie funkcjonujących w różnych krajach systemów azylowych oraz systemów zarządzania legalną migracją. Zaplanowane wizyty studyjne pracowników i kadry zarządzającej UdSC oraz przedstawicieli samorządów lokalnych będą stanowić bazę dla wzmocnienia współpracy międzynarodowej oraz przyczynią się do rozwoju profesjonalnych kompetencji zawodowych w zakresie m.in. następujących zagadnień, pozostających w gestii Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

  – identyfikacji wnioskodawców ze specjalnymi potrzebami, w tym tych, którzy nie są objęci świadczeniami socjalnymi, w celu wdrożenia odpowiedniego systemu opieki nad tymi osobami w związku ze zmianą dyrektywy recepcyjnej i proceduralnej;

  – zapewnienia cudzoziemcom niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (m.in. tłumaczenie, pomoc prawna, ustalenie wieku, itp.);

  – procedury identyfikacji tożsamości cudzoziemców;

  – udzielania pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o ochronę międzynarodową;

  – poznania systemów informatycznych, w których obsługiwane są sprawy cudzoziemców, w celu wdrożenia sprawdzonych rozwiązań i doskonalenia systemów UdSC;

  – legalizacji pobytu cudzoziemców, w tym m.in.: poprawa jakości obsługi cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu, poprawa zarządzania migracjami legalnymi;

  – walki z nadużyciami przepisów imigracyjnych, w tym fikcyjnymi małżeństwami;

  – zapoznania się z prawnymi, praktycznymi i systemowymi rozwiązaniami stosowanymi w sprawach cudzoziemców.

Założenia projektu

 • Projekt zakładał przeprowadzenie siedemnastu  wizyt studyjnych do: Belgii, Szwecji, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, W. Brytanii, Niemiec, Finlandii,  Austrii, Stanów Zjednoczonych, Serbii oraz Kanady. Do tej pory, udało się zorganizować czternaście wyjazdów.
  Realizacja założeń projektu umożliwi wdrożenie najlepszych praktyk, ułatwi  porównanie problemów napotykanych w trakcie wykonywania statutowych zadań Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także pomoże w walce z trudnościami wynikającymi w trakcie działań, realizowanych przez podobne instytucje w innych krajach. Pozwoli również na poszerzenie lub nabycie wiedzy w zakresie danego zagadnienia, dzięki czemu zwiększy się spectrum możliwych rozwiązań danych zagadnień, co da możliwość doboru optymalnych metod pod kątem zadań, nałożonych na Urząd obowiązującymi przepisami. Rezultaty planowanych w ramach przedmiotowego projektu działań przełożą się na usprawnienie prowadzonych przez Urząd procedur azylowych oraz udzielania pomocy socjalnej dla cudzoziemców, a także przyczynią się do zwiększenia efektywności zarządzania migracjami legalnymi, w tym m.in. zwalczania nadużyć w kwestii przepisów, dotyczących cudzoziemców. Przeprowadzenie powyższego projektu pozwoli ponadto na zapoznanie się z ofertą dodatkowych aktywności organizowanych dla cudzoziemców, metodami identyfikacji oraz systemami pomocy dla osób z grup wrażliwych. Na skutek wyżej wymienionych przedsięwzięć wzmocni się również praktyczna współpraca i bezpośrednie kontakty pomiędzy analogicznymi jednostkami, funkcjonującymi w ramach instytucji azylowych i pokrewnymi  systemami zarządzania legalną migracją w różnych krajach, co w przyszłości będzie stanowić doskonały punkt wyjściowy dla prowadzenia bezpośrednich konsultacji, które umożliwią szybsze rozwiązywanie problemów, wynikających w trakcie realizacji zadań z zakresu pomocy socjalnej, tworzenia i utrzymywania systemów informatycznych dot. spraw cudzoziemczych, identyfikowania wnioskodawców ze specjalnymi potrzebami, identyfikacji tożsamości cudzoziemców, itp. Dzięki realizacji wizyt studyjnych wzrośnie wiedza zatrudnionych w Urzędzie ekspertów IT na temat systemów informatycznych, wykorzystywanych w innych krajach UE, w związku z czym część zaobserwowanych rozwiązań będzie mogła zostać przeniesiona na grunt UdSC. Doświadczenia zebrane podczas wizyt umożliwią sprawniejszą obsługę oraz zwiększenie efektywności nadzorowanych przez Urząd rejestrów, co przełoży się pozytywnie na prowadzone przez Urząd procedury administracyjne wobec grupy docelowej funduszu.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w marcu 2017 roku.

  W 2017 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach projektu zorganizował wizyty studyjne do Francji, Szwecji, Norwegii, Hiszpanii oraz Niemiec. Wzięło w nich udział 23 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców bezpośrednio zaangażowanych w pracę z cudzoziemcami oraz działania mające na celu poprawę funkcjonowania mechanizmów wspierających system azylowy w Polsce.

  W 2018 Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach projektu zorganizował wizyty w Belgii, Holandii, Szwajcarii, Francji, Rumunii, Finlandii i USA. Wzięło w nich udział 29 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców bezpośrednio zaangażowanych w pracę z Cudzoziemcami. W trakcie wizyt studyjnych eksperci mieli możliwość zapoznania się z praktyczną stroną pracy instytucji goszczących, poznali sposoby na radzenie sobie z ich codziennymi problemami oraz mogli zapoznać się z procedurami identyfikacji i postępowaniem z osobami o szczególnych potrzebach. W trakcie wizyt odwiedzono także ośrodki otwarte/zamknięte dla Cudzoziemców, w których to eksperci mogli porównać warunki wsparcia socjalnego.

  W 2019 roku przeprowadzono wizyty w Danii, Austrii i Francji.  Wzięło w nich udział 29 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców bezpośrednio zaangażowanych w pracę z cudzoziemcami. Celem wizyt było zapoznanie się z rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi legalizacji pobytu cudzoziemców oraz przeciwdziałanie nadużyciom, a także z przyjętymi narzędziami informatycznymi, które wspierają procedury dot. legalizacji pobytu oraz walkę z nielegalną migracją. Dodatkowo, eksperci mieli okazję poznać narzędzia wspierające obsługę klienta oraz wymienić swoje doświadczenia i praktyki z codziennej pracy z cudzoziemcami.

  Z uwagi na pandemię COVID-19 prace nad planowanymi wyjazdami zagranicznymi zostały wstrzymane. Planowane wizyty studyjne w Kanadzie, Serbii i Szwajcarii, odbędą się w roku 2021 jeśli będzie istniała możliwość ich organizacji.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2021 r.

  Całkowity budżet projektu: 1 056 875,75 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 792 656,81 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”

FAMI logotypy 2