System Monitoringu Wizyjnego (SMW) w obiektach UdSC oraz ośrodkach własnych (2/12-2021/BK-FAMI)

Informacje ogólne o projekcie

Celem projektu jest poprawa warunków pobytowych cudzoziemców, w tym osób należących do grup wrażliwych (np. samotnych kobiet, matek z dziećmi, osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, ofiar handlu ludźmi, ofiar przemocy psychicznej i fizycznej, przemocy na tle seksualnym) poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu przebywania w ośrodkach podczas trwającej procedury dotyczącej udzielenia ochrony międzynarodowej.

Projekt przewiduje dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie poszczególnych elementów Systemu Monitoringu Wizyjnego dla ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej:

  • Góra Kalwaria, Linin – Ośrodek dla Cudzoziemców,
  • Podkowa Leśna-Dębak – Ośrodek Recepcyjny,
  • Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19 – Ośrodek Recepcyjny,
  • Łomża, Czerwony Bór 24/1 – Ośrodek dla Cudzoziemców,
  • Obiekt UdSC przy ul. Taborowej 33 w Warszawie
  • Obiekt UdSC przy ul, Koszykowej 16 w Warszawie

Założenia projektu

Celem planowanej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego jest jego unowocześnienie, rozbudowa oraz ujednolicenie, zarówno pod względem używanego oprogramowania, jak i wykorzystywanych urządzeń. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego system powinien być otwarty na dalszy rozwój w tym rozbudowę i podłączanie do niego innych obiektów i kamer w przypadku zwiększającego się zapotrzebowania zamawiającego. W związku z powyższym, a również w celu podniesienia standardu jakości i funkcjonalności systemów bezpieczeństwa, znajdujących się w obiektach UDSC, należy przeprowadzić modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW), polegającą na wymianie przestarzałego technologicznie i bez możliwości rozbudowy systemu analogowego oraz istniejących kamer– na nowoczesne urządzenia, wyposażone w systemy analizy wideo, oraz wymianę istniejących rejestratorów na serwery wraz z oprogramowaniem, stanowiącym jednolitą platformę zarządzającą SMW.

Realizacja działań

W dniu lipcu 2021r. zostało podpisane Porozumienie Finansowe.

Obecnie trwają prace nad Programem Funkcjonalno Użytkowym dotyczącym planowanej budowy okablowania światłowodowego pomiędzy budynkami w ośrodku dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku.

Planowane jest także wszczęcie postępowania przetargowego, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt oraz niezbędne oprogramowanie do modernizacji SMW.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 01.05.2021 – 30.09.2022

Całkowity budżet projektu: 4 327 575,00 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 3 245 681,25 PLN