Remont ośrodka w Czerwonym Borze nr 5/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

W ramach projektu przewiduje się wykonanie remontu w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Czerwonym Borze. Prace remontowe, których wykonanie zaplanowano w ramach projektu, są uzasadnione stanem infrastruktury ośrodka w Czerwonym Borze. Zakres prac został określony na podstawie koncepcji remontowej, która wynika z ekspertyzy technicznej dotyczącej poszczególnych obiektów na terenie placówki, dokument został przygotowany przez firmę zewnętrzną. W ramach ekspertyzy określono zakres prac, który jest niezbędny do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest poprawa komfortu zakwaterowania cudzoziemców w ośrodku w Czerwonym Borze oraz odpowiednie utrzymanie infrastruktury kwaterunkowej. W ośrodku w znajdują się trzy budynki mieszkalne – nr 24, 25 i 63. W budynku nr 24 poza mieszkaniami dla cudzoziemców znajdują się pomieszczenia administracyjne, natomiast w budynku nr 63 oprócz mieszkań są również pomieszczenia usługowe, takie jak świetlice edukacyjne, ambulatorium  oraz kuchnia. Wszystkie budynki zostały w dużej części wyremontowane w ostatnich czterech latach, w zakresie elewacji, naprawy dachów, instalacji wewnętrznych oraz wykończenia wnętrz. Ponieważ wentylacja w budynkach oparta jest o kanały grawitacyjne, poziom wilgotności w pomieszczeniach jest bardzo wysoki, a warunki przebywania znacznie się pogarszają. Istnieje potrzeba zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej we wszystkich pomieszczeniach, gdzie powstaje dużo wilgoci. W dalszym ciągu przestrzenie świetlic edukacyjnych wymagają prac remontowych, w zakresie przystosowania ich do pełnionych funkcji, w szczególności dostosowanych do potrzeb korzystających z nich dzieci. W ramach planowanych inwestycji przewiduje się prace związane z aranżacją tych przestrzeni. Wymagane jest też malowanie ścian i sufitów wynikające z przyspieszonego zużycia w wyniku działania wilgoci.

Założenia projektu

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  • w ramach remontu budynku nr 63 zaplanowano montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W budynku zostaną pomalowane ściany i sufity. W pomieszczeniach ogólnodostępnych i świetlicach edukacyjnych zostaną wykonane prace zgodnie z wcześniej przygotowanym planem aranżacji wnętrz, który będzie uwzględniał potrzeby dzieci, m.in. przygotowanie przestrzeni zawierającej wnęki, montowane elementy dla zabaw dla dzieci, odpowiednią kolorystykę wnętrz itp.
  • w ramach remontu budynków nr 24 oraz 25 zaplanowano montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W budynku zostaną pomalowane ściany i sufity. W pomieszczeniach ogólnodostępnych i świetlicach edukacyjnych zostaną wykonane prace zgodnie z wcześniej przygotowanym planem aranżacji wnętrz, który będzie uwzględniał potrzeby dzieci, m.in. przygotowanie przestrzeni zawierającej wnęki, montowane elementy dla zabaw dla dzieci, odpowiednią kolorystykę wnętrz itp.

Realizacja działań:

Z powodu wzrostu cen w branży budowlanej oraz pandemii COVID-19, która znacząco opóźniła realizację inwestycji, podjęto decyzję o modyfikacji zaplanowanych prac remontowo-budowlanych do stopnia umożliwiającego ich wykonanie w zakładanym terminie i budżecie projektu.

Obecnie trwają prace nad wszczęciem postępowania na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Planowany termin zakończenia prac remontowych to IV kwartał 2022r.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

Całkowity budżet projektu: 2 205 000 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 653 750 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji “Bezpieczna przystań”