Remont ośrodka w Białej Podlaskiej nr 4/1-2015/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu przewiduje się wykonanie remontu w ośrodku własnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Prace remontowe, których wykonanie zaplanowano w ramach projektu, są uzasadnione stanem infrastruktury ośrodka w Białej Podlaskiej. Zakres prac został określony na podstawie koncepcji remontowej, która wynika z ekspertyzy technicznej dotyczącej poszczególnych obiektów na terenie placówki, dokument został przygotowany przez firmę zewnętrzną. W ramach ekspertyzy określono zakres prac, który jest niezbędny do osiągnięcia zakładanego celu, jakim jest poprawa komfortu zakwaterowania cudzoziemców w ośrodku w Białej Podlaskiej oraz odpowiednie utrzymanie infrastruktury kwaterunkowej. Budynek mieszkalny na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej został wybudowany w latach 70-80 ubiegłego wieku i nosi znamiona wyeksploatowania. Zużycie obiektów dotyczy całego zakresu budowlano-instalacyjnego. Jedną ze szczególnie istotnych kwestii jest dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów technicznych, w szczególności w zakresie wymogów przeciwpożarowych – istniejąca instalacja pożarowa nie spełnia aktualnych wymagań technicznych. Celowe jest również ograniczenie wysokich strat energetycznych związanych z przestarzałą technologią ciepłowniczą.

Założenia projektu

 • W ramach projektu planuje się przeprowadzenie m.in. następujących prac:

  – W ramach remontu zaplanowano m.in.: wykończenie posadzek, ścian i sufitów, wymianę i uzupełnienie stolarki wewnętrznej zgodnie z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi; przebudowę pomieszczeń mokrych (łazienki, kuchnie), odnowienie i ocieplenie jednej ściany budynku, a także postawienie zewnętrznego pawilonu i doprowadzenie do niego energii elektrycznej i węzła grzewczego, który będzie służył jako pomieszczenie dla magazynu i warsztatu konserwatorskiego na zewnątrz, a także budowę drogi dojazdowej do pawilonu.

  – Przebudowa systemu zabezpieczeń pożarowych.

  – Modernizacja systemu instalacji elektrycznej mająca na celu dostosowanie do współczesnych potrzeb budynku mieszkalnego oraz wymaganych obecnie przepisów.

  – Remont w zakresie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń sanitarnych.

  – Zagospodarowanie terenu polegające m.in. na: zakupie urządzeń do ćwiczeń w zakresie parkoura, kalisteniki i streetworkout’u, zagospodarowanie placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci, a także wybudowanie małej architektury (krzewy, drzewa iglaste i liściaste, ławki, kosze na śmieci).

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte we wrześniu 2019 r., a następnie w październiku 2020 r. podpisano aneks do Porozumienia modyfikujący zakres planowanych działań, a także wydłużający okres realizacji do końca 2021 roku. Trwają prace zmierzające do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, lub zgłoszenia prac budowlanych, co będzie stanowiło podstawę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia na wyłonienie wykonawcy przewidzianych w projekcie prac remontowych związanych z planowanym remontem ośrodka w Białej Podlaskiej.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 września 2019 r. – 31 grudnia 2021 r..
  Całkowity budżet projektu: 3 618 095,25 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 2 713 571,44 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”