Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym nr 1/3-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • System Pobyt v.2 jest głównym narzędziem wykorzystywanym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Służy do prowadzenia krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. W systemie składane są wnioski o ochronę międzynarodową, wydane w tych sprawach decyzje administracyjne, złożone odwołania, decyzje Rady do Spraw Uchodźców oraz wydawane cudzoziemcom dokumenty. Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, użytkownicy mogą, w łatwy i wygodny sposób, przeglądać historię spraw każdego cudzoziemca.System posiada także funkcjonalność umożliwiającą Departamentowi Pomocy Socjalnej przygotowywanie i obsługę list wypłat świadczeń socjalnych dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.Poza ochroną międzynarodową w Systemie prowadzone są też sprawy w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, co umożliwia w prosty sposób tworzenie całej historii pobytowej cudzoziemca z wyłączeniem wiz wydanych przez konsulaty. W chwili obecnej projektowany jest Centralny Rejestr Wizowy, który dołączy do systemu również informacje w tym zakresie.System Pobyt v.2 jest również połączony z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) i umożliwia uprawnionym użytkownikom dokonywanie sprawdzeń również w tej bazie danych.Pierwsza generacja tego systemu została uruchomiona w 1998 roku, była systematycznie rozbudowywana, dostosowywana do zmian w prawie i po 12 latach zdecydowano o konieczności budowy od podstaw nowej, uruchomionej pod koniec 2013 roku, obecnie używanej wersji systemu Pobyt v.2.Z kolei Krajowy System Konsultacyjny (KSK) został uruchomiony w 2016 r. i zastąpił wykorzystywaną wcześniej Aplikację Konsultacyjną Centralnego Organu Wizowego przy procesie prowadzenia konsultacji wizowych i wymiany informacji o wizach krótkoterminowych oraz krajowych. Krajowy System Konsultacyjny wymienia informacje z Systemem Pobyt v.2 oraz jest z nim częściowo zintegrowany (sposób logowania, kontrola uprawnień). Docelowo KSK stanie się jednym z modułów Pobytu v.2, co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji i uproszczenie procedur zarządzania systemami.

Założenia projektu

 • W ramach przedmiotowego projektu planowane jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej dla Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego poprzez wybudowanie dwóch ośrodków przetwarzania danych o wysokiej mocy obliczeniowej oraz zapewnienie neutralności technologicznej systemów poprzez zbudowanie platformy sprzętowej w taki sposób, że możliwe będzie wykorzystywanie urządzeń wielu producentów jednocześnie, dzięki wirtualizacji środowiska, a także wykorzystaniu oprogramowania open source, chroniąc Urząd przed uzależnieniem od jednego producenta czy dostawcy, a także przeniesienie Systemu Pobyt v.2 oraz KSK na nową infrastrukturę teleinformatyczną oraz rozbudowę System Pobyt v.2 o uniwersalny interfejs (API).Pozostałe zmiany w Systemie, takie jak budowa nowych rejestrów, nie są przedmiotem niniejszego projektu, jednakże będą realizowane w jednym kompleksowym projekcie informatycznym. W celu wykonania prac w zakresie współfinansowanym ze środków UE oraz w zakresie realizowanym wyłącznie ze środków własnych Urzędu do Spraw Cudzoziemców została powołana jedna struktura projektowa.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w dniu 9 października 2017 r.

  Dnia 22 listopada 2017 r. podpisano umowę, na podstawie której wybrany Wykonawca dokonał  w 2018 i 2019 r. rozbudowy Systemu Pobyt v.2 o uniwersalny interfejs (API).

  W 2020 r. dokonano dostawy sprzętu na potrzeby zapewnienia nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej   na potrzeby Systemu.

  W 2021 r. przeniesiono System Pobyt v.2 oraz KSK na nową infrastrukturę teleinformatyczną.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 lipca 2017 r. – 31 grudnia 2021 r.

  Całkowity budżet projektu: 20 932 747,50 PLN

  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 10 968 759,69 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”