Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw nr 1/8-2018/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • System Pobyt v. 2 jest głównym narzędziem teleinformatycznym wykorzystywanym w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. W systemie tym prowadzony jest krajowy zbiór rejestrów ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w Rozdziale 3. Działu X ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Gromadzone są w nim oraz przetwarzane m.in. informacje dotyczące wniosków o ochronę międzynarodową, wydanych w tych sprawach decyzjach administracyjnych, złożonych odwołaniach, decyzjach Rady do Spraw Uchodźców oraz wydawanych cudzoziemcom dokumentów.Jednocześnie w systemie gromadzone i przetwarzane są informacje dotyczące postępowań administracyjnych dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców, co umożliwia w prosty sposób tworzenie całej historii pobytowej cudzoziemca, z wyłączeniem spraw w zakresie wiz wydanych przez konsulaty. System Pobyt v. 2 jest również połączony z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) i umożliwia uprawnionym użytkownikom dokonywanie sprawdzeń oraz wpisów również w tej bazie danych.

Założenia projektu

 • W wyniku realizacji projektu zostanie przeprowadzona modernizacja Systemu Pobyt v.2, w rezultacie której zostanie utworzony moduł na potrzeby realizacji zadań związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawach z zakresu legalizacji pobytu.

  Z uwagi na charakter gromadzonych danych Moduł Obsługi Spraw zostanie udostępniony w sieci publicznej Internet. Jest to niezbędne z racji charakteru jego funkcjonalności, w odniesieniu do użytkowników, którzy będą korzystać z modułu, a posiadają dostęp jedynie do sieci publicznej.

  Pozostała część Systemu Pobyt v. 2 pozostanie w sieci rządowej, wydzielonej i odpowiednio zabezpieczonej. Zapewniona zostanie integracja i odpowiednia komunikacja Modułu Obsługi Spraw z pozostałymi rejestrami znajdującymi się w Systemie Pobyt v. 2, uwzględniająca też odpowiednie zabezpieczenia sieci.

  Rozwój systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw, wymusi konieczność wykonania prac dostosowawczych w rejestrach i ewidencji znajdujących się w Systemie Pobyt v. 2, szczególnie pod kątem zakresu rejestrowanych danych i sposobu ich rejestracji.

  W przypadku zaistnienia możliwości i konieczności dalszego rozwoju systemu w przyszłości, planuje się rozszerzenie Modułu Obsługi Spraw o kolejne wnioski w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz dalszą integrację modułu 2 z systemem EZD PUW albo innymi systemami klasy EZD wykorzystywanymi przez urzędy wojewódzkie oraz przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

  Zmodernizowany w ramach przedmiotowego projektu system będzie zawierać narzędzia umożliwiające cudzoziemcowi m.in.:

  – uzyskiwanie informacji o przepisach i procedurach dot. legalizacji pobytu oraz o ww. organach migracyjnych w 6 językach obcych, podzielonych na grupę języków podstawowych (angielski, ukraiński) i grupę języków dodatkowych (rosyjski, francuski, arabski, wietnamski), najczęściej używanych przez cudzoziemców korzystających z usług Urzędu, w celu udostępnienia kompletu informacji dotyczących procesu obsługi legalnej migracji;

  – wypełnianie   najczęściej składanych wniosków w sprawach dot. legalizacji pobytu w wersji elektronicznej;

  – monitorowanie statusu spraw administracyjnych;

  – wysyłanie zapytań w formie elektronicznej do właściwych organów;

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w dniu 30 stycznia 2019 r. 14.01.2021 r. podpisany został Aneks do Porozumienia Finansowego dotyczący dodania nowego działania – tłumaczenie treści znajdujących się w Module Obsługi Spraw i poddziałania – zakupu licencji do obsługi dokumentów w formacie .pdf. oraz związanego z tym zwiększenia budżetu projektu i wydłużenia okresu jego realizacji do 30 czerwca 2021 roku.

Pozostałe informacje

 • Czas realizacji: 1 listopada 2018 r. – 30 czerwca 2021 r.
  Całkowity budżet projektu: 2 350 000,00 PLN
  Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 272 877, 50 PLN