Migracyjne Centrum Analityczne nr 1/3-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

Powołanie przez państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) inicjatywy Migration Crisis Response Mechanism ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności mechanizmu reagowania na kryzysy migracyjne występujące w Europie. W ramach projektu przewiduje się utworzenie Migracyjnego Centrum Analitycznego, którego działalność wpłynie m.in. na podniesienie poziomu zbierania danych o cudzoziemcach zwiększenie stopnia automatyzacji sporządzania raportów, wspieranie procesu kształcenia kadry kierowniczej resortów i ekspertów w ramach wzajemnej współpracy oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników organów administracji publicznej w ramach przeprowadzanych szkoleń.

Analizy, statystyki i prognozy przeprowadzane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców nie są wystarczające, by w pełni realizować politykę migracyjną na szczeblu krajowym i zagranicznym. Obecnie ograniczają się one do tematyki ochrony międzynarodowej oraz legalizacji cudzoziemców w Polsce. Rozbudowa sieci kontaktów z innymi instytucjami pozwoli na swobodną wymianę informacji i uzyskanie stosownej opinii eksperta dot. kwestii związanych z cudzoziemcami, a  na płaszczyźnie międzynarodowej przyczyni się do zacieśnienia regionalnej współpracy.

Założenia projektu

Działania przewidziane do realizacji:

  1. powołanie Zespołu Zadaniowego w UdSC odpowiedzialnego za wdrażanie i koordynację zadań projektu;
  2. rozwój zasobów na potrzeby utworzenia MCA poprzez zatrudnienie dodatkowej specjalistycznej kadry pracowniczej oraz wyposażenie stanowisk pracy w nowy sprzęt komputerowy i  urządzenia biurowe;
  3. rozbudowa potencjału analitycznego poprzez aktualizację Hurtowni Danych Cudzoziemiec do poziomu Systemu Pobyt, uruchomienie nowych funkcjonalności związanych z analizą i wizualizacją w Hurtowni Danych poprzez wdrożenie systemu Business Intelligence, a także rozbudowaportalugov.pl oraz powstanie strony internetowej MCA;
  4. przeprowadzanie szkoleń skierowanych do pracowników organów administracji publicznej – in. z unowocześnionej Hurtowni Danych Cudzoziemiec, z analiz strategicznych, z zakresu wizualizacji danych oraz szkolenia dla kadr V4 obejmującego m.in. profesjonalną grę strategiczną;
  5. zacieśnianie współpracy w ramach MCA polegającej na wymianie informacji, w tym analiz tematycznych, prognoz i raportów oraz zorganizowaniu dwóch spotkań krajowych i dwóch spotkań ekspertów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W pierwszych tygodniach realizacji projektu przeprowadzono m.in. dwa szkolenia pt. „Analiza danych i generowanie raportów z Hurtowni Danych Cudzoziemiec” dla użytkowników podstawowych oraz zaawansowanych. Wśród uczestników znaleźli się przede wszystkim pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz kilku urzędów wojewódzkich.

W listopadzie 2019 r. miało miejsce również pierwsze z planowanych spotkań ekspertów krajowych, na którym przedstawiono prezentację dotyczącą aktualnych działań zmierzających do utworzenia MCA, omówiono obecną sytuację migracyjną, a także przeprowadzono warsztaty typu product camp. Warsztaty rozpoczęły prace nad modelem wymiany informacji w ramach MCA.  W dwudniowym spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych, służb mundurowych oraz ośrodków naukowych.

Zrealizowano działanie dotyczące aktualizacji Hurtowni Danych Cudzoziemiec, w celu dostosowania go do obecnej struktury bazy danych systemu Pobyt.

W 2020 r. zatrudniono dodatkową specjalistyczną kadrę pracowniczą: analityka oraz specjalistę od wizualizacji danych oraz zostały zakupione laptopy. Przeprowadzono dwudniowe szkolenie z obsługi hurtowni danych „Cudzoziemiec” dla zaawansowanych użytkowników oraz jednodniowe szkolenie z analizy danych w Excelu.

W październiku 2020 r odbyło się kolejne spotkanie ekspertów krajowych, tym razem w formie zdalnej, na którym przedstawiono raport dotyczący trendów migracyjnych państw V4.

W listopadzie 2020 r. odbyło się spotkanie w formie zdalnej ekspertów z państw Grupy Wyszehradzkiej, na którym przedstawiono raport nt. aktualnych trendów migracyjnych w państwach V4, a także przeprowadzono warsztaty, mających na celu wzmocnienie skutecznej komunikacji.

We wrześniu 2021 r. odbyło się spotkanie w formie zdalnej ekspertów z państw Grupy Wyszehradzkiej, a także przeprowadzono warsztaty z zakresu analiz strategicznych.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r.

Całkowity budżet projektu: 5 153 080,84 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 3 864 810,63 PLN