Adaptacja siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców na potrzeby obsługi cudzoziemców Nr 1/4-2017/BK-FAMI

Informacje ogólne o projekcie

 • W ramach projektu planowana jest przebudowa części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Koszykowej 16, w celu dostosowania siedziby UdSC do potrzeb obsługi cudzoziemców. W chwili obecnej obiekt nie dysponuje żadnym oddzielnym pomieszczeniem, które mogłoby być wykorzystywane w powyższym celu. Celem projektu jest zapewnienie właściwych warunków obsługi cudzoziemców, w tym sprawnej i efektywnej realizacji zadań Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, powierzonej Departamentowi Pomocy Socjalnej poprzez stworzenie pomieszczenia do stałej pracy pracowników Departamentu zajmujących się na bieżąco sprawami cudzoziemców oraz pokoi do prowadzenie wywiadów oraz spotkań, w których przyjmowani będą wzywani do siedziby Urzędu cudzoziemcy w związku z postępowaniami w sprawie pomocy socjalnej.

Założenia projektu

 • Swoim działaniem remont obejmuje:- zmiany w zakresie struktury przestrzennej hallu, w tym: zmiana lokalizacji wejścia do obiektu, utworzenie przestronnej poczekalni dla klientów Urzędu; likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. likwidację schodów wejściowych oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych,- przebudowę toalet pod kątem użytkowania ich przez osoby niepełnosprawne, a także rodziców z małymi dziećmi,- wymianę okien zewnętrznych na okna o niskim współczynniku strat ciepła,

  – stworzenie pokojów rozmów z cudzoziemcami i pokoju dla pracowników merytorycznych Urzędu

  – z uwagi na charakter załatwianych spraw z cudzoziemcami poza wyposażeniem pomieszczeń w meble (np. krzesła, stoły), zapewniony zostanie dostęp do Internetu, a także zakupione telefony, drukarki bądź kserokopiarki,

  – wyposażenie pomieszczeń w system umożliwiający wezwanie ochrony oraz monitoring, stworzenie punktu ochrony w hallu głównym, zaplecza socjalnego dla pracowników ochrony – szatni i łazienki oraz pomieszczenia socjalnego dla osób obsługujących cudzoziemców (pracowników DPS i ochrony),

  – zostanie utworzony kącik zabaw dla dzieci – z uwagi na dużą liczbę dzieci, będących pod opieką Urzędu (ok. 45% wszystkich cudzoziemców), konieczne jest uwzględnienie tego elementu przy planowanych zmianach.

  Ponadto w związku z funkcjonowaniem w Warszawie ośrodka dla samotnych kobiet, do obiektu przy ul. Koszykowej przybywają kobiety ze swoimi dziećmi. Bardzo często są to niemowlęta, stąd też potrzeba wyposażenia pomieszczenia w przewijak, utworzenie punktu informacyjnego z możliwością zainstalowania różnego rodzaju urządzeń multimedialnych (kioski, ekran multimedialny, inne) oraz stojaków na ulotki i broszury, a także zlecenie usługi opracowania i wydruku materiałów informacyjnych, dystrybuowanych w punkcie.

  Realizacja działań:

  Porozumienie Finansowe na realizację projektu zostało zawarte w grudniu 2017 r. Przygotowano dokumentację projektową wraz z wszelkimi uzgodnieniami, które były niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie realizację prac budowlanych.

  Dodatkowo Urząd otrzymał decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie działań polegających na „Adaptacji siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców na potrzeby obsługi cudzoziemców”. W ramach projektu został także przygotowany program funkcjonalno-użytkowy.

  Z powodu pandemii COVID-19, która znacząco utrudniła realizację inwestycji oraz wzrostu cen w branży remontowo – budowlanej, konieczne było wprowadzenie zmian w projekcie oraz ponowne oszacowanie wartości zamówienia publicznego.

  W związku z powyższym, w lipcu 2021r. zawarto Aneks nr 2 do Porozumienia Finansowego, który umożliwił zwiększenie budżetu projektu a także wydłużył czas realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2022r.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2021 r.

Całkowity budżet projektu: 2 042 944,05 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 1 532 208,04 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

“Bezpieczna przystań”