Polski na dobry start

„Polski na dobry start” – w partnerstwie z Fundacją Linguae Mundi.

Informacje ogólne o projekcie

  • Projekt zakłada edukację językową i zawodową, rozwój kompetencji socjokulturowych i realioznawczych warunkujących działania językowe i pozajęzykowe cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
    Projekt obejmuje:
    – szkolenia z języka polskiego jako obcego z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej (zajęcia stacjonarne, lekcje w terenie, mini projekty edukacyjne, wycieczki i wyjścia kulturalne),
    – warsztaty edukacyjne z realioznawstwa i kompetencji miękkich (prawa i obowiązki cudzoziemców w Polsce, podstawy prawa pracy, warsztaty z kompetencji międzykulturowych, wykłady z wiedzy o Polsce, dobre praktyki),
    – opracowanie rozwiązań metodycznych do nauki języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców (program nauczania na poziomie A1/A2, standardy testowe, podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego z uwzględnieniem sytuacji komunikacyjnych specyficznych dla imigranta, rozmówki polsko-rosyjskie/rosyjsko-polskie i polsko-angielskie/angielsko-polskie).