Daj im szansę – poprawa dostępu do poradnictwa prawnego dla osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce

„Daj im szansę – poprawa dostępu do poradnictwa prawnego dla osób szczególnej troski poszukujących ochrony w Polsce” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Informacje ogólne o projekcie

  • Projekt ma na celu podniesienie szans na skuteczną integrację osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przez udostępnienie cudzoziemcom, zarówno przebywającym w ośrodkach dla osób ubiegających się o nadanie jak i poza nimi, bezpłatnej informacji i pomocy prawnej w procedurze o nadanie statusu uchodźcy. Szczególne wsparcie prawne dotyczy osób z grup „szczególnej troski”, w tym ofiarom przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć (SGBV). Obok pomocy prawnej w projekcie przewidziano:
    – komponent kampanii społecznej promującej akceptację dla uchodźców i dialog międzykulturowy,
    – monitoring warunków bezpieczeństwa i zagrożeń przemocą w ośrodkach,
    – kampanię informacyjną na temat SGBV,
    – współpracę z UdSC, Policją i UNHCR w zakresie wdrażania standardów identyfikowania i reagowania na przypadki przemocy w tym przemocy seksualnej oraz powiązane z tą tematyką szkolenia dla pracowników socjalnych ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i pracowników UdSC.