Projekt “Zwiększanie efektywności działań w dziedzinie dobrowolnych powrotów. Faza II”

Projekt stanowi kontynuację projektu „Zwiększanie efektywności działań w dziedzinie dobrowolnych powrotów”.

Jest realizowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji w partnerstwie z UdSC, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Jego zadaniem jest usprawnienie zarządzania dobrowolnymi powrotami oraz wzmocnienie efektywności działań instytucji krajowych w zakresie organizacji i przeprowadzania dobrowolnych powrotów. Ponadto celem projektu jest usprawnienie współpracy pomiędzy instytucjami krajowymi zaangażowanymi w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie. Projekt będzie także dążył do pogłębienia wiedzy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację powrotów na temat poszanowania praw człowieka, prawa międzynarodowego w dziedzinie migracji, najlepszych praktyk w zakresie pomocy w dobrowolnym powrocie ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku osób wymagających szczególnego traktowania, takich jak dzieci bez opieki, osoby z problemami zdrowotnymi, ofiary handlu ludźmi.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
– przeprowadzenie działań szkoleniowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i UdSC;
– organizacja warsztatów, seminariów, szkoleń z udziałem przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację programu pomocy w dobrowolnym powrocie oraz władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk migranckich, wymiaru sprawiedliwości, placówek dyplomatycznych krajów pochodzenia, itp.,
– organizacja spotkań eksperckich na temat aktualnych regulacji i praktyk powrotowych stosowanych wobec dzieci przebywających w Polsce bez opieki oraz wypracowanie propozycji rozwiązań chroniących prawa dziecka,
– koordynacja przygotowań i organizacji krajowej konferencji dotyczącej pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji.