Projekt “Doradztwo, podróż, reintegracja – pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski. Faza II”

Projekt stanowi kontynuację projektu „Doradztwo, podróż, reintegracja – pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski”.

Jest realizowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji w partnerstwie z UdSC, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Jego zadaniem jest umożliwienie i pomoc w dobrowolnym powrocie obywatelom państw trzecich do kraju pochodzenia i reintegracji.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
– rozpowszechnianie informacji o projekcie i możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie wśród potencjalnych beneficjentów,
– doradztwo w zakresie powrotów, zbieranie i dostarczanie cudzoziemcom kwalifikującym się do uczestnictwa w programie rzetelnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dobrowolnym powrocie,
– pomoc w uzyskaniu ważnych dokumentów podróży, organizacja podróży powrotnej i pomocy reintegracyjnej.

Podejmowane działania będą uwzględniały sytuację i potrzeby osób wymagających specjalnego traktowania – kobiet w ciąży, samotnych rodziców z dziećmi, dzieci bez opieki, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, w tym cierpiących na dolegliwości psychiczne, ofiary przemocy itp. Każdy powracający otrzyma pomoc finansową na zaspokojenie podstawowych potrzeb po powrocie. Powracający będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowej pomocy reintegracyjnej, m.in. na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, podjęcie lub kontynuację edukacji, w tym szkolenia zawodowego.