Projekt “Doradztwo, podróż, reintegracja – pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski. Faza II – kontynuacja i uzupełnienie”

Projekt stanowi uzupełnienie i kontynuację projektu „Doradztwo, podróż, reintegracja – pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski. Faza II”.

Jest realizowany przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji w partnerstwie z UdSC, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Jego zadaniem jest umożliwienie i pomoc w dobrowolnym powrocie obywatelom państw trzecich do kraju pochodzenia oraz udzielenie wsparcia w reintegracji. Ponadto celem projektu jest przyczynienie się do usprawnienia i wzmocnienia mechanizmu pomocy w dobrowolnym powrocie z Polski.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
– rozpowszechnianie informacji o projekcie oraz możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie wśród potencjalnych beneficjentów,
– doradztwo w zakresie powrotu, zbieranie i dostarczanie cudzoziemcom kwalifikującym się do uczestnictwa w programie rzetelnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dobrowolnym powrocie,
– pomoc w uzyskaniu ważnych dokumentów podróży oraz organizacja podróży powrotnej i zapewnienie pomocy reintegracyjnej.

Podejmowane działania będą uwzględniały sytuację i potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania – kobiet w ciąży, samotnych rodziców z dziećmi, dzieci bez opieki, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, w tym cierpiących na dolegliwości psychiczne, ofiar przemocy, itp. Każdy powracający uzyska pomoc finansową na zaspokojenie podstawowych potrzeb po powrocie. Dodatkowa pomoc reintegracyjna zostanie zaoferowana wszystkim osobom wymagającym szczególnego traktowania. Szczegółowy plan takiej pomocy zostanie dostosowany do indywidualnej sytuacji i potrzeb beneficjenta.

Prowadzona będzie baza danych w zakresie osób korzystających z pomocy w dobrowolnym powrocie, uwzględniająca także informacje na temat ich szczególnych potrzeb oraz udzielonej pomocy.