Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji. Faza II

Informacje ogólne o projekcie

 • Na mocy podpisanego 17 kwietnia aneksu Urząd do Spraw Cudzoziemców przystąpił jako partner, obok Straży Granicznej, do projektu „Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji. Faza II” realizowanego przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Projekt ma za zadanie umożliwienie i pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia ok. 1000 cudzoziemcom, którzy nie spełniają warunków zezwalających na wjazd lub pobyt na terytorium Polski lub przestali je spełniać, zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce bądź zostali uznani za ofiary handlu ludźmi.

Działania

 • W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:
  – kampania informacyjna mająca na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów oraz osób i instytucji mających kontakt z potencjalnymi beneficjentami z informacją o projekcie i możliwości skorzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie,
  – doradztwo w zakresie powrotu, zbieranie i dostarczanie cudzoziemcom kwalifikującym się do uczestnictwa w programie rzetelnych i wiarygodnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o dobrowolnym powrocie,
  – pomoc w uzyskaniu ważnych dokumentów podróży,
  – organizacja podróży powrotnej i pomocy reintegracyjnej.Podejmowane działania będą uwzględniały sytuację i potrzeby osób wymagających specjalnego traktowania – osób z problemami zdrowotnymi, kobiet w ciąży, samotnych rodziców z dziećmi, dzieci bez opieki, ofiar przemocy w tym ofiar handlu ludźmi, itp.Każdy powracający uzyska wsparcie finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb w trakcie podróży i/lub w  pierwszym okresie po powrocie. Dodatkowo powracający cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o środki na działalność zarobkową, edukację, w tym szkolenie zawodowe i doskonalenie kwalifikacji. Pomoc reintegracyjna będzie świadczona w ścisłej współpracy z biurami IOM w krajach pochodzenia.

Pozostałe informacje

 • Warunkiem otrzymania środków na prowadzenie działalności zarobkowej bądź edukację będzie złożenie planu pomocy i uzyskanie jego akceptacji przez IOM. Kompleksowa pomoc reintegracyjna zostanie zaoferowana wszystkim osobom wymagającym opieki medycznej, małoletnim bez opieki, ofiarom handlu ludźmi.

  Rezultaty pomocy reintegracyjnej będą ewaluowane na podstawie ankiet przeprowadzanych z jej wybranymi beneficjentami telefonicznie bądź podczas wizyt monitorujących. W trakcie realizacji projektu prowadzona będzie baza danych osób powracających, uwzględniająca także informacje na temat ich szczególnych potrzeb oraz udzielonej pomocy reintegracyjnej. Zorganizowane zostaną wizyty studyjne do wybranych krajów powrotu w celu zapoznania się z istniejącymi mechanizmami świadczenia pomocy po powrocie osobom wymagającym specjalnego traktowania, w szczególności osobom wymagającym opieki medycznej oraz ofiarom handlu ludźmi.