Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021,  Azyl i migracja (PA18). Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje ogólne o projekcie

Koncepcja projektu dotyczy działań w ośrodkach dla cudzoziemców i jest kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. W związku z pozytywnymi doświadczeniami w zakresie wprowadzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), również Straż Graniczna wyraziła zainteresowanie wprowadzeniem podobnych rozwiązań w swoich placówkach. Projekt zatem będzie miał na celu rozszerzenie standardów ochrony dzieci na ośrodki Straży Granicznej, z uwzględnieniem ich specyfiki. Urząd z powodzeniem wykorzystuje Politykę
w codziennym funkcjonowaniu ośrodków dla cudzoziemców. Opisane w niej procedury interwencji
i reakcji na przypadki krzywdzenia dzieci wpisują się w specyfikę pracy z cudzoziemcami i przyczyniają się do właściwej pracy personelu ośrodków w zakresie prawidłowego stosowania polskich przepisów prawnych w zakresie opieki nad małoletnimi m.in. poprzez właściwe reagowanie na przypadki sprawowania niewłaściwej opieki nad małoletnimi cudzoziemcami przez ich opiekunów.

Założenia projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców, a także ograniczenie zjawiska przemocy względem dzieci ze strony ich rodziców, rówieśników oraz pracowników ośrodków, instytucji współpracujących i mających kontakt z małoletnimi. Grupą docelową są cudzoziemcy zamieszkujący ośrodki dla cudzoziemców prowadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i Straż Graniczną, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich, pracownicy UdSC oraz pracownicy SG. Działania zaproponowane w projekcie są zgodne z “Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców”, wdrożoną w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców na podstawie procedury wewnętrznej 30 listopada 2016 r.

Działania są także zgodne z rekomendacjami, wynikającymi z raportu “Dzieci się liczą 2017”, objętego patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Wynika z niego, że aby skutecznie chronić dzieci przed krzywdzeniem oraz przeciwdziałać zjawisku przemocy, w dalszym ciągu należy między innymi:

 1. Prowadzić działania z wykorzystaniem istniejących zasobów instytucjonalnych, intensywnie włączając różne sektory w działania profilaktyczne i interwencyjne jako te, których jednostki mają bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzinami,
 2. Podejmować działania w zakresie systemowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 3. Rozwijać specjalistyczną i interdyscyplinarną ofertę pomocy i wsparcia, zapewniającą długotrwałe, zintegrowane i ciągłe działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci z doświadczeniami przemocy.
 4. Rozwijać współpracę interdyscyplinarną w zakresie identyfikacji i interwencji w sytuacjach przemocy wobec dzieci,
 5. Ciągle podnosić kompetencje (w tym również – uaktualniać wiedzę) pracowników z różnych instytucji i organizacji, w szczególności pracowników mających za zadanie opiekę i edukację dzieci i rodzin.

Realizacja działań

W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:

 1. Dostosowanie ośrodków dla cudzoziemców do potrzeb rodzin z dziećmi
 2. Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do prowadzenia warsztatów i konsultacji w ośrodkach dla cudzoziemców
 3. Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji dla rodziców w ośrodkach dla cudzoziemców
 4. Warsztaty dla dzieci i młodzieży
 5. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców
 6. Konsultacje – dyżur telefoniczny w sprawie ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 7. Szkolenia w ośrodkach dla cudzoziemców
 8. Przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych
 9. Szkolenie “centralne” dla pracowników Straży Granicznej i pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 10. Dokonanie oceny procedury interwencji

Pozostałe informacje:

Czas realizacji: 1 styczeń 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.
Całkowity budżet projektu: 1 978 243,20 PLN
Wartość współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 1 681 506,72 PLN