Reinforcement of EASO’s Asylum Support Teams – training of Member’s officials

Założenia projektu

Ogólnym celem projektu jest wspieranie państw członkowskich, które doświadczają szczególnej presji na swoje systemy azylowe i migracyjne, a także „ośrodki kontrolowane”, które mają powstać na terytorium UE lub poza nim. Jest to flagowy projekt Migration Crisis Response Mechanism, czyli inicjatywy krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4), mającej na celu sprostanie potrzebom wynikającym z aktualnych wyzwań migracyjnych.

Planuje się, że ciągu 2 lat, w sekwencji 5 sesji szkoleniowych, zostanie przeszkolonych 100 urzędników administracji publicznej państw członkowskich do realizacji zadań związanych z uczestnictwem w zespołach wsparcia w dziedzinie azylu.  W efekcie realizacja projektu umożliwi odciążenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców dzięki możliwości wysyłania na misje do hot-spotów odpowiednio przygotowanych urzędników  z innych urzędów państwowych.  Beneficjentami projektu będą także osoby ubiegające się o azyl, które skorzystają z ulepszonych usług w hotspotach i ośrodkach kontrolowanych, a także stowarzyszenia państw członkowskich.

Realizacja działań

W grudniu 2020 r. została podpisana umowa ramowa pomiędzy Komisją Europejską, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców dotycząca projektu realizowanego ze środków Union Actions FAMI „Reinforcement of EASO’s Asylum Support Teams – training of Member“. Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy COPE MSWiA, MSW Republiki Czeskiej oraz UdSC nastąpiło w I kwartale 2021 roku.

Pozostałe informacje

Projekt realizowany przez  Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców w oparciu o środki Union Actions Funduszu Azylu Migracji i Integracji

Czas realizacji: 01.04.2021 r. – 01.04.2023 r.

Całkowity budżet projektu: 407 024,79 €

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 366 322,31 €