Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji nr 1/9-2019/FAMI

Założenia projektu

Projekt ma za zadanie pomoc i umożliwienie dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia ok. 1500 obywatelom państw trzecich, którzy nie spełniają warunków zezwalających na pobyt na terytorium Polski, zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy bądź zostali uznani za ofiary handlu ludźmi. W ramach projektu prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne mające na celu dotarcie do jak najszerszego grona potencjalnych beneficjentów oraz osób i instytucji mających kontakt z potencjalnymi beneficjentami z informacją o możliwości uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie. Potencjalni beneficjenci będą mogli skorzystać z doradztwa w zakresie powrotu, umożliwiającego im podjęcie świadomej decyzji o dobrowolnym powrocie i skorzystanie z pomocy w tym zakresie. Pomoc w powrocie będzie obejmować organizację podróży powrotnej do miejsca docelowego w kraju powrotu, pomoc w uzyskaniu ważnych dokumentów podróży, zapewnienie niezbędnego wsparcia w trakcie przygotowania do powrotu. Podejmowane działania będą uwzględniały sytuację i potrzeby osób wymagających szczególnego traktowania, m. in. osób z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, samotnych rodziców z dziećmi, dzieci bez opieki, ofiar przemocy i wykorzystania, w tym ofiar handlu ludźmi, itp. Każdy powracający uzyska wsparcie finansowe na zabezpieczenie podstawowych potrzeb podczas podróży lub bezpośrednio po powrocie. Dodatkowo powracający cudzoziemcy  będą mogli uzyskać pomoc wspierającą ich reintegrację społeczno-ekonomiczną w kraju powrotu. Pomoc reintegracyjna będzie świadczona w ścisłej współpracy z biurami IOM w krajach pochodzenia. Warunkiem otrzymania środków będzie złożenie planu pomocy i uzyskanie jego akceptacji przez IOM. Kompleksowa pomoc reintegracyjna zostanie zaoferowana wszystkim osobom należącym do grupy wymagającej szczególnego traktowania. Rezultaty pomocy reintegracyjnej będą weryfikowane na podstawie wywiadów przeprowadzanych z jej beneficjentami. Dodatkowo odbędą się 2 wizyty przedstawicieli Komitetu Sterującego w krajach powrotu weryfikujące na miejscu efekty pomocy reintegracyjnej. W trakcie realizacji projektu prowadzona będzie baza danych osób powracających, uwzględniająca także informacje na temat ich szczególnych potrzeb oraz zakresu udzielonej pomocy.

Pozostałe informacje

Projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM),  partnerstwie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców i  Strażą Graniczną.

Czas realizacji: 1.04.2019 – 31.12.2022

Całkowity budżet projektu: 6 247 161,80 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 4 685 371,35 PLN

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji “Bezpieczna przystań”.