European Network of Asylum Reception Organisations (ENARO)

W roku 2010 Urząd do Spraw Cudzoziemców przystąpił do „European Network of Asylum Reception Organisations” (ENARO) w skład której wchodzi 18 państw UE oraz Szwajcaria i Norwegia. Projekt ten opiera się na wymianie dobrych praktyk i cennych doświadczeń oraz wzmacnianiu współpracy międzynarodowej w obszarze opieki nad osobami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźców. Idea Programu realizowana jest poprzez regularną (dwa razy do roku) wymianę pracowników z państw należących do ENARO. Program wymiany skierowany jest przede wszystkim do pracowników ośrodków dla cudzoziemców. W okresie 2 letniego udziału w programie wymian, pracownicy DPS mieli możliwość zapoznania się z systemami recepcyjnymi w: Danii, Słowacji, Czechach, Szwecji, Belgi, na Malcie, Szwajcarii, Łotwie, czy Norwegi. W Polsce goszczono przedstawicieli instytucji partnerskich z: Czech, Holandii, Norwegii, Szwecji, Danii oraz Belgii.
Szczegółowe informacje na temat działalności ENARO dostępne są pod adresem: www.enaro.eu