Informacje dotyczące rozliczeń (dla organizacji pozarządowych, adwokatów i radców prawnych)

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA PODSTAWIE USTAWY O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(Dz. U. z 2012 r. poz. 680 ze zm., dalej: „ustawa”)

 1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

sporządzenie odwołania od decyzji o:

 • odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
 • umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:

 • udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 1. Adwokat, radca prawny albo osoba, o której mowa w art. 69 f ust. 1 pkt. 2 ustawy, uprawnieni do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, składają odwołanie od decyzji Szefa Urzędu wraz z pełnomocnictwem (pełnomocnictwo według zalecanego wzoru) oraz oświadczeniem, że na decyzji została zamieszczona klauzula, o której mowa w art. 69 h ust. 4 ustawy.
 1. Zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym, o którym mowa w art. 69 e pkt 2 ustawy kończy się z chwilą wydania decyzji przez Radę do Spraw Uchodźców.
 1. Po zakończeniu udzielania cudzoziemcowi uprawnionemu nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu odwoławczym, adwokat i radca prawny oraz osoba, o której mowa w art. 69 f ust. 1 pkt. 2 ustawy, przekazuje niezwłocznie Szefowi Urzędu:

Dokumenty, o których mowa w art. 69 j ust. 1 ustawy oraz w art. 69 d ust. 4-6 ustawy, a mianowicie:

 • Karta nieodpłatnej pomocy prawnej, w której podane są informacje dotyczące: daty wydania i numer decyzji, okresu, w którym nieodpłatna pomoc prawna była udzielana, korzystania z usług tłumacza (art. 69j ust.1 pkt 1-3 ustawy), zalecany wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje także imię i nazwisko tłumacza, nazwę firmy tłumaczeniowej, dane osoby, w której sprawie odbywało się tłumaczenie, z jakiego języka, co, kiedy, gdzie i dlaczego zostało przetłumaczone (zalecany szczegółowy plan przebiegu rozmowy z cudzoziemcem) – w każdym przypadku,
 • Pisemne oświadczenie cudzoziemca, zawierające deklarację, że w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej albo pozbawienia go statusu lub ochrony uzupełniającej nie ustanowił adwokata ani radcy prawnego (załącznik nr 1) – w każdym przypadku,
 • Pisemne oświadczenie cudzoziemca, wobec którego została wydana decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, że nie uzyskuje dochodu, o którym mowa w art. 69 d ust. 2 ustawy (załącznik nr 2) – dotyczy wyłącznie spraw o pozbawienie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • Pisemne oświadczenie cudzoziemca, że jest świadomy uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem ani radcą prawnym (załącznik nr 3) – dotyczy wyłącznie osoby, o której mowa w art. 69 f ust. 1 pkt. 2 ustawy;

oraz dokumenty, które należy załączyć do wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów, o których mowa w art. 69 l ust. 1 ustawy (dodatkowa informacja):

Część II formularza wypełniają osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, zaś część III osoby prowadzące działalność gospodarczą;

Wysokość wynagrodzenia wynosi 720 zł brutto (w tym podatek od towarów i usług) (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie).

Do każdego jednokrotnego wyjazdu potrzebne jest osobne oświadczenie.

Każdy bilet należy opisać.

 • Dokumenty do zwrotu niezbędnych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza – kopia faktury lub rachunku z imiennym poświadczeniem za zgodność z oryginałem i dowodem zapłaty,
 • Formularz – zestawienie dokumentów.
 1. W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej, Urząd do Spraw Cudzoziemców oblicza zaliczkę na podatek dochodowy i odprowadza ją do Urzędu Skarbowego według właściwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a prowadzącemu sprawę wypłaca kwoty netto po obligatoryjnych potrąceniach. W kolejnym roku podatkowym Urząd do Spraw Cudzoziemców wystawia PIT-11 z łącznych wypłat wynagrodzeń (do końca lutego każdego roku podatkowego) i wysyła listem poleconym osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi egzemplarz przekazuje do właściwego Urzędu Skarbowego.
 1. Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców Departament Postępowań Uchodźczych, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa z dopiskiem „Nieodpłatna pomoc prawna – rozliczenie”.
 1. Wynagrodzenie i zwrot kosztów będzie płatne w terminie 21 dni od dnia wpływu do Urzędu kompletnych i prawidłowo sporządzonych dokumentów.
 1. Wszelkie zmiany danych teleadresowych osób uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej należy zgłaszać na adres mailowy Urzędu: dpu.udsc@udsc.gov.pl z dopiskiem w temacie „Nieodpłatna pomoc prawna – zmiana danych teleadresowych”.
 1. Zapytania dotyczące rozliczania poniesionych kosztów należy kierować na adres mailowy Urzędu dpu.udsc@udsc.gov.pl z dopiskiem w temacie „Nieodpłatna pomoc prawna – rozliczenie kosztów” bądź pod numer telefonu (22) 601 74 07.
 1. Można odmówić z ważnych powodów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w takim przypadku należy cudzoziemca poinformować o innych adwokatach, radcach prawnych lub osobach, o których mowa w art. 69 f ust. 1 pkt. 2 ustawy udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Przypominamy również o obowiązku zapewnienia zastępstwa, w sytuacji gdy adwokat, radca prawny lub osoba, o której mowa w art. 69 f ust. 1 pkt. 2 ustawy nie są w stanie osobiście udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.