Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor: Olga Jarmołowicz

Zastępcy Dyrektora: Katarzyna Feltynowska, Zdzisław Solawa

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy przede wszystkim:

1) opracowywanie założeń polityki kadrowej w Urzędzie;

2) obsługa kadrowa osób zatrudnionych w Urzędzie;

3) koordynacja umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi, w szczególności prowadzenie ewidencji tych umów;

4) organizacja szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników Urzędu;

5) koordynacja opisów i wartościowania stanowisk pracy, rekrutacji na wolne stanowiska pracy, służby przygotowawczej, pierwszej oceny i oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej;

6) organizacja praktyk studenckich, staży i wolontariatu na rzecz Urzędu;

7) kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;

8) opracowywanie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

9) koordynowanie działań związanych z udzielaniem przez Urząd zamówień publicznych, w szczególności:

a) planowanie, przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

b) współpraca z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na rzecz jednostek administracji publicznej;

c) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie udzielanych zamówień;

d) prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielonych przez Urząd zamówień publicznych.

10) obsługa administracyjna, gospodarcza, techniczna oraz logistyczna komórek organizacyjnych Urzędu oraz obiektów Urzędu z wyjątkiem ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

a) zaopatrzeniem komórek organizacyjnych Urzędu w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, biurowy, gospodarczy, sprzęt łączności, materiały eksploatacyjne i kancelaryjno-biurowe, pieczęcie i stemple, środki higieny osobistej, druki i formularze, prasę i czasopisma;

b) działalnością inwestycyjno-remontową oraz usługowo-konserwacyjną;

c) obsługą logistyczną konferencji i szkoleń.

11) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie trwałym Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej, w tym planowanie i realizacja przeglądów technicznych obiektów, remontów oraz prac usługowo-konserwacyjnych;

12) prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie dotyczącym pojazdów pozostających w dyspozycji Biura;

13) koordynacja ubezpieczenia mienia Urzędu;

14) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej i Biura Informatyki

15) koordynacja łączności w obiektach Urzędu zlokalizowanych na terenie Warszawy;

16) obsługa socjalna pracowników Urzędu, w zakresie dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

17) zapewnienie tłumaczenia dokumentów oraz pism na potrzeby Urzędu;

18) zakładanie i prowadzenie archiwów w Urzędzie;

19) prowadzenie depozytu dokumentów podróży, zdeponowanych przez cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

20) wprowadzanie do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zwanego dalej „krajowym zbiorem rejestrów”, wpisów w przedmiocie zwrotu lub przekazania dokumentów podróży;

21) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz w innych rejestrach prowadzonych przez Szefa Urzędu, z wyłączeniem informacji związanych z realizacją obowiązku szkolnego małoletnich cudzoziemców i współpracy z placówkami edukacyjnymi;

22) udostępnianie danych zgromadzonych w zarchiwizowanej dokumentacji wytworzonej;

23) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, sekretariatów Szefa Urzędu, Zastępców Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu;

24) prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu;

25) prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansowej i rachunkowości Urzędu.

Tel.: (22) 601 41 37

Fax: (22) 601 44 53

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75