Szef Urzędu

Jarosław Szajner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku administracja. Ukończył także filologię angielską, studia Master of Business Administration oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie. W 2010 r. otrzymał mianowanie na urzędnika służby cywilnej. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na Politechnice Lubelskiej, badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studia podyplomowe z psychologii społecznej, jak również studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych. Bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko szefa urzędu pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (od sierpnia 2017 r.) gdzie m.in. koordynował pracę Wydziału Spraw Cudzoziemców. Jarosław Szajner został powołany na stanowisko Szefa UdSC w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach:

1) wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego;

2) nadawania statusu uchodźcy;

3) udzielania ochrony uzupełniającej;

4) udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;

5) udzielania cudzoziemcom azylu;

6) udzielania ochrony czasowej.

Szczegółowe zadania Szefa Urzędu określa art. 22 ustawy o cudzoziemcach.

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Fax: (22) 60 174 13

E-mail: kierownictwo@udsc.gov.pl