Dyrektor Generalny

Arkadiusz Szymański

Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, organizację pracy oraz prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu.

Zadania Dyrektora Generalnego są określone w:

1) ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.5));

2) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706);

3) innych aktach prawnych.

Dyrektor Generalny:

1) zapewnia w szczególności:

a) prawidłowe kształtowanie struktur organizacyjno-etatowych i zasad funkcjonowania Urzędu,

b) planowanie roczne w Urzędzie oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,

c) przygotowanie projektu budżetu Urzędu oraz nadzorowanie bieżącej realizacji budżetu,

d) przestrzeganie przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

2) odpowiada za funkcjonowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie działania Urzędu;

3) sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań;

4) nadzoruje realizację zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym w Urzędzie;

5) sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie obsługi logistycznej i transportowej Urzędu;

6) wykonuje inne zadania z upoważnienia Szefa Urzędu.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Fax. (22) 60-174-13

E-mail: kierownictwo@udsc.gov.pl