Departament Prawa Migracyjnego

Dyrektor: Michał Błeszyński

Do zakresu działań departamentu należy:

  1. Inicjowanie i koordynowanie prac nad projektami aktów normatywnych i umów międzynarodowych oraz zapewnienie zgodności opracowywanych projektów z systemem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej i zasadami techniki prawodawczej;
  2. Koordynowanie procesu opracowywania stanowisk Szefa Urzędu do przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych  i uzgodnień  międzyresortowych  projektów   projektów aktów  normatywnych i pozostałych  dokumentów  rządowych,   przygotowywanych  przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw
  3. Udział w posiedzeniach komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji oraz obsługa parlamentarna Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i jego Zastępców, i uczestniczenie w pracach ustawodawczych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Koordynowanie  procesu  opracowywania  stanowisk  Szefa  Urzędu do  Spraw Cudzoziemców  dokumentów  przekazywanych w ramach toczących się postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka lub innymi organami międzynarodowymi;
  5. Opracowywanie stanowisk Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców dotyczących wyjaśnienia przepisów prawa pozostających w zakresie właściwości Szefa Urzędu jako centralnego organu administracji rządowej;
  6. Przygotowywanie  opinii  prawnych  dla  Szefa  Urzędu do Spraw Cudzoziemców,  Zastępców  Szefa  Urzędu  oraz  komórek organizacyjnych  w sprawach dotyczących zadań Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców określonych w ustawie  z dnia  12 grudnia 2013r.  o cudzoziemcach,  ustawie  z dnia  13 czerwca  2003 r.  o udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej   i ustawie  z dnia 14 lipca 2006 r.  o wjeździe  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
  7. Reprezentacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach pozostających we właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu;
  8. Prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75